Mục lục Tạp chí KHXHMT số 3 năm 2018

14/04/2020

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 03 năm 2018

Năm thứ mười hai

    

Mục lục

 

TT

Tác giả

Tên bài viết

Tạp chí số

Trang

1

Bùi Đức Hùng,
Trần Thị Thu Huyền,
Trịnh Thị Thu

Cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ: thực
trạng và giải pháp

Số 3 (53)

3

2

Lê Thị Thanh Huyền

Phát triển nhân lực du lịch ở thành phố Đà
Nẵng theo hướng bền vững: thực trạng và
giải pháp

Số 3 (53)

13

3

Nguyễn Văn Nam,
Trần Quốc Vinh

Những chuyển biến của nông nghiệp Việt
Nam từ khi gia nhập WTO

Số 3 (53)

24

4

Phạm Đi

Tực trạng phát triển con người vùng Duyên
hải Nam Trung Bộ: Nhìn từ góc độ giáo dục

Số 3 (53)

36

5

Trung Thị Thu Thủy

Biểu hiện cố kết cộng đồng trong luật tục
Giarai

Số 3 (53)

44

6

Trần Hương Thục,
Nguyễn Thị Thu Huyền

Hệ thống thanh điệu thổ ngữ Tùng Ảnh
(huyện Đức Tọ, tỉnh Hà Tĩnh)

Số 3 (53)

49

7

Bùi Thị Ngọc Anh

Một vài nhận xét về chiến lược giao tiếp và
hành vi cầu khiến của trẻ 6-8 tuổi (Nghiên
cứu trường hợp tại Hà Nội)

Số 3 (53)

58

8

Từ Ánh Nguyệt

Phong trào đấu tranh chính trị ở Quảng
Nam – Đà Nẵng (1964-1965)

Số 3 (53)

66

9

Đào Hoàng Tuấn,
Trần Thị Tuyết,
Nguyễn Thị Loan

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hạn hán
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng
Duyên hải Nam Trung Bộ

Số 3 (53)

73

 


 


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung