Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh các chính sách KT-XH đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ CNH, HĐH

Nhà nước

Lê Cao Đoàn

Viện Kinh tế học

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 01/01/1999

Nông dân, Nông thôn, Nông nghiệp, Chính sách

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lê Cao Đoàn. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lê Cao Đoàn. Nội dung đang cập nhật

Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh các chính sách KT-XH đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ CNH, HĐH

Nhà nước

Lê Cao Đoàn

Viện Kinh tế học

Viện Kinh tế học

01/01/1998 - 01/01/1999

Nông dân, Nông thôn, Nông nghiệp, Chính sách

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lê Cao Đoàn. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lê Cao Đoàn. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam