Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nhà nước

KX.05

Phạm Minh Hạc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 01/01/2005

Nguồn nhân lực, Phát triển con người, Văn hóa, Lao động

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Phạm Minh Hạc.Chương trình gồm có 12 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Phạm Minh Hạc.Chương trình gồm có 12 đề tài sau:

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.05.01

Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Viện NC Con người

Hồ Sĩ Quý

2

KX.05.02

Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá  vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Viện Văn hoá Nghệ thuật

Phan Hồng Giang

3

KX.05.03

Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá vùng đô thị và khu công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Viện Văn hoá Nghệ thuật

Nguyễn Đình Quang

4

KX.05.04

Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá một số dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Học viện CTQG HCM

Trần Văn Bính

5

KX.05.05

Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển người (HDI) của người Việt giai đoạn 2001 - 2005

Viện NC Con người

Đặng Quốc Bảo

6

KX.05.06

Nghiên cứu phát triển trí tuệ (IQ, chỉ số trí tụê và EQ, chỉ số tình cảm) của học sinh, sinh viên và lao động trẻ; luận chứng cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược và chính sách phát triển trí tuệ người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Viện Khoa học Giáo dục

Trần Kiều

7

KX.05.07

Xây dựng con người Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế

Viện NC Con người

Phạm Minh Hạc

8

KX.05.08

Con người VIệt Nam với công nghệ và kỹ thuật trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kiến nghị chính sách và giải pháp nhằm nâng cao tư duy và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức

Đại học Bách khoa Hà Nội

Phạm Đắp

9

KX.05.09

Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp - nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghịêp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Đại học Sư phạm 1 Hà Nội

Nguyễn Văn Lê

10

KX.05.10

Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (Từ sơ cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Uỷ ban Quốc gia về giáo dục

Nguyễn Minh Đường

11

KX.05.11

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Viện NC Con người

Phạm Thành Nghị

12

KX.05.12

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khoẻ của một số nhóm người lao động - xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Đại học Y Hà Nội

Lê Nam Trà

Các tin khác

Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nhà nước

KX.05

Phạm Minh Hạc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 01/01/2005

Nguồn nhân lực, Phát triển con người, Văn hóa, Lao động

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Phạm Minh Hạc.Chương trình gồm có 12 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Phạm Minh Hạc.Chương trình gồm có 12 đề tài sau:

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.05.01

Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Viện NC Con người

Hồ Sĩ Quý

2

KX.05.02

Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá  vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Viện Văn hoá Nghệ thuật

Phan Hồng Giang

3

KX.05.03

Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá vùng đô thị và khu công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Viện Văn hoá Nghệ thuật

Nguyễn Đình Quang

4

KX.05.04

Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá một số dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Học viện CTQG HCM

Trần Văn Bính

5

KX.05.05

Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển người (HDI) của người Việt giai đoạn 2001 - 2005

Viện NC Con người

Đặng Quốc Bảo

6

KX.05.06

Nghiên cứu phát triển trí tuệ (IQ, chỉ số trí tụê và EQ, chỉ số tình cảm) của học sinh, sinh viên và lao động trẻ; luận chứng cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược và chính sách phát triển trí tuệ người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Viện Khoa học Giáo dục

Trần Kiều

7

KX.05.07

Xây dựng con người Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế

Viện NC Con người

Phạm Minh Hạc

8

KX.05.08

Con người VIệt Nam với công nghệ và kỹ thuật trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kiến nghị chính sách và giải pháp nhằm nâng cao tư duy và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức

Đại học Bách khoa Hà Nội

Phạm Đắp

9

KX.05.09

Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp - nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghịêp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Đại học Sư phạm 1 Hà Nội

Nguyễn Văn Lê

10

KX.05.10

Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (Từ sơ cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Uỷ ban Quốc gia về giáo dục

Nguyễn Minh Đường

11

KX.05.11

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Viện NC Con người

Phạm Thành Nghị

12

KX.05.12

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khoẻ của một số nhóm người lao động - xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Đại học Y Hà Nội

Lê Nam Trà

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam