Cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Nhà nước

KX.04.08

Lê Minh Thông

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2001 - 01/01/2005

Nhà nước, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài : Lê Minh Thông. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài : Lê Minh Thông. Nội dung đang cập nhật

Các tin khác

Cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Nhà nước

KX.04.08

Lê Minh Thông

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2001 - 01/01/2005

Nhà nước, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài : Lê Minh Thông. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài : Lê Minh Thông. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam