Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Nhà nước

KX.04

Nguyễn Duy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 01/01/2005

Nhà nước, Pháp luật, Nhà nước pháp quyền

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.04.01

Cơ sở lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Trung tâm

KHXH&NV QG

Nguyễn Duy Quý

2

KX.04.02

Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong giai đoạn 2001-2010

Viện NC Nhà nước và Pháp luật

Đào Trí Úc

3

KX.04.03

Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tổ chức TW

Tạ Xuân Đại

4

KX.04.04

Xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta.

Văn phòng Quốc hội

Trần Ngọc Đường

5

KX.04.05

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Uỷ ban Pháp luật Quốc hội

Vũ Đức Khiển

6

KX.04.06

Cải  cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của Toà án trong Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Bộ Tư pháp

Uông Chu Lưu

7

KX.04.07

Cơ chế quan hệ của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân với các định chế xã hội ở Việt Nam hiện nay

Học Viện Chính trị Quân sự

Lê Văn Quang

8

KX.04.08

Cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Viện NC Nhà nước và Pháp luật

Lê Minh Thông

9

KX.04.09

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Bộ Nội vụ

Thang Văn Phúc

 

Các tin khác

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Nhà nước

KX.04

Nguyễn Duy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 01/01/2005

Nhà nước, Pháp luật, Nhà nước pháp quyền

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.04.01

Cơ sở lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Trung tâm

KHXH&NV QG

Nguyễn Duy Quý

2

KX.04.02

Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong giai đoạn 2001-2010

Viện NC Nhà nước và Pháp luật

Đào Trí Úc

3

KX.04.03

Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tổ chức TW

Tạ Xuân Đại

4

KX.04.04

Xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta.

Văn phòng Quốc hội

Trần Ngọc Đường

5

KX.04.05

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Uỷ ban Pháp luật Quốc hội

Vũ Đức Khiển

6

KX.04.06

Cải  cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của Toà án trong Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Bộ Tư pháp

Uông Chu Lưu

7

KX.04.07

Cơ chế quan hệ của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân với các định chế xã hội ở Việt Nam hiện nay

Học Viện Chính trị Quân sự

Lê Văn Quang

8

KX.04.08

Cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Viện NC Nhà nước và Pháp luật

Lê Minh Thông

9

KX.04.09

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

Bộ Nội vụ

Thang Văn Phúc

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam