Từ thực tiễn các tỉnh Nam Bộ nghiên cứu các hình thức kinh tế trong thời kỳ CNH, HĐH

Nhà nước

Chuyên đề 13

Phan Xuân Biên

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1999 - 01/01/2000

Hinh thức kinh tế, Kinh tế

Nội dung:

Chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước, số 13. Chủ nhiệm chuyên đề : Phan Xuân Biên. Nội dung đang cập nhật
Các tin khác

Từ thực tiễn các tỉnh Nam Bộ nghiên cứu các hình thức kinh tế trong thời kỳ CNH, HĐH

Nhà nước

Chuyên đề 13

Phan Xuân Biên

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1999 - 01/01/2000

Hinh thức kinh tế, Kinh tế

Nội dung:

Chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước, số 13. Chủ nhiệm chuyên đề : Phan Xuân Biên. Nội dung đang cập nhật
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam