Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản hiện đại

Nhà nước

KHXH.06

Đỗ Lộc Diệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Chủ nghĩa tư bản

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.06 . Chủ nhiệm chương trình : PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.06 . Chủ nhiệm chương trình : PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KHXH.06.01

Những mâu thuẫn nội tại, xu thế và triển vọng phát triển của CNTB hiện đại

Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Đỗ Lộc Diệp

2

KHXH.06.02

Về những quan hệ mâu thuẫn và thống nhất giữa các nước tư bản lớn trên thế giới hiện nay và xu thế phát triển các quan hệ đó

Viện Kinh tế Thế giới

Lê Văn Sang

3

KHXH.06.03

CNTB ở các nước chậm phát triển, những mâu thuẫn và triển vọng, về mâu thuẫn Bắc-Nam

Đại học Kinh tế Quốc dân

Mai Ngọ Cường

4

KHXH.06.04

Những đặc điểm cơ bản và con đường phát triển của khối ASEAN và các nước thành viên. Chính sách của chúng ta

Viện NC Đông Nam Á

Phạm Đức Thành

5

KHXH.06.05

Bản chất đặc điểm và vai trò của các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia trên thế giới. Chính sách của chúng ta

Trung tâm NC Bắc Mỹ

Nguyễn Thiết Sơn

6

KHXH.06.06

Về các xu thế và hình thức liên kết, liên minh, tập trung lực lương trên thế giới hiện nay. Chiến lược của chúng ta

Ban Đối ngoại TW

Hoàng Thuỵ Giang

7

KHXH.06.07

Giai cấp công nhân hiện đại, phong trào cộng sản và công nhân, trào lưu xã hội dân chủ trong CNTB hiện đại

Ban Tư tưởng văn hoá TW

Đào Duy Quát

8

KHXH.06.08

Chuyên đề: Về khủng khoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc biệt những năm cuối thế kỷ XX và xu thế

Viện Kinh tế thế giới

Lê Bộ Lĩnh

9

KHXH.06.09

Chuyên đề: Văn hoá và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở những trung tâm chính của chủ nghĩa tư bản

Trung tâm NC Bắc Mỹ

Đỗ Lộc Diệp

 

Các tin khác

Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản hiện đại

Nhà nước

KHXH.06

Đỗ Lộc Diệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Chủ nghĩa tư bản

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.06 . Chủ nhiệm chương trình : PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.06 . Chủ nhiệm chương trình : PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp. Chương trình gồm 9 đề tài sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KHXH.06.01

Những mâu thuẫn nội tại, xu thế và triển vọng phát triển của CNTB hiện đại

Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Đỗ Lộc Diệp

2

KHXH.06.02

Về những quan hệ mâu thuẫn và thống nhất giữa các nước tư bản lớn trên thế giới hiện nay và xu thế phát triển các quan hệ đó

Viện Kinh tế Thế giới

Lê Văn Sang

3

KHXH.06.03

CNTB ở các nước chậm phát triển, những mâu thuẫn và triển vọng, về mâu thuẫn Bắc-Nam

Đại học Kinh tế Quốc dân

Mai Ngọ Cường

4

KHXH.06.04

Những đặc điểm cơ bản và con đường phát triển của khối ASEAN và các nước thành viên. Chính sách của chúng ta

Viện NC Đông Nam Á

Phạm Đức Thành

5

KHXH.06.05

Bản chất đặc điểm và vai trò của các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia trên thế giới. Chính sách của chúng ta

Trung tâm NC Bắc Mỹ

Nguyễn Thiết Sơn

6

KHXH.06.06

Về các xu thế và hình thức liên kết, liên minh, tập trung lực lương trên thế giới hiện nay. Chiến lược của chúng ta

Ban Đối ngoại TW

Hoàng Thuỵ Giang

7

KHXH.06.07

Giai cấp công nhân hiện đại, phong trào cộng sản và công nhân, trào lưu xã hội dân chủ trong CNTB hiện đại

Ban Tư tưởng văn hoá TW

Đào Duy Quát

8

KHXH.06.08

Chuyên đề: Về khủng khoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc biệt những năm cuối thế kỷ XX và xu thế

Viện Kinh tế thế giới

Lê Bộ Lĩnh

9

KHXH.06.09

Chuyên đề: Văn hoá và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở những trung tâm chính của chủ nghĩa tư bản

Trung tâm NC Bắc Mỹ

Đỗ Lộc Diệp

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam