Những đặc điểm cơ bản và con đường phát triển của khối ASEAN và các nước thành viên. Chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.04

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1997 - 01/01/2000

Hội nhập quốc tế, Hợp tác ASEAN, ASEAN

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KHXH.06.04. Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KHXH.06.04. Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang cập nhật

Các tin khác

Những đặc điểm cơ bản và con đường phát triển của khối ASEAN và các nước thành viên. Chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.04

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1997 - 01/01/2000

Hội nhập quốc tế, Hợp tác ASEAN, ASEAN

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KHXH.06.04. Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KHXH.06.04. Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam