Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa - con đường và bước đi

Nhà nước

KX.02

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 01/01/2005

Công nghiệp hóa

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm 10 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm 10 đề tài sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.02.01

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn - Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Viện Kinh tế học

Lê Cao Đoàn

2

KX.02.02

Tác động của xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đến tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam

Viện Kinh tế Thế giới

Nguyễn Xuân Thắng

3

KX.02.03

Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn CNH, HĐH của Việt Nam

Ban KGTW

Đặng Hữu

4

KX.02.04

Mô hình CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Viện Kinh tế học

Đỗ Hoài Nam

5

KX.02.05

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Viện Kinh tế học

Bùi Tất Thắng

6

KX.02.06

Phát triển kinh tế vùng trong quá trình CNH, HĐH

Viện Chiến lược PT

(Bộ KH&MT)

Nguyễn Xuân Thu

7

KX.02.07

Con đường và bước đi, các giải pháp chiến lược để thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Trường Đại học kinh tế Quốc dân

Nguyễn Kế Tuấn

8

KX.02.08

Chiến lược huy động và sử dụng vốn cho CNH, HĐH ở nước ta

Viện NC Quản lý KTTW

Võ Trí Thành

9

KX.02.09

Các giải pháp đột phá chính sách nhằm thúc đẩy CNH, HĐH theo định hướng XHCN ở nước ta

Viện Kinh tế học

Trần Đình Thiên

10

KX.02.10

Các vấn đề xã hội và môi trường trong quá trình CNH, HĐH theo định hướng XHCN ở nước ta

Viện Xã hội học

Bùi Thế Cường

 

Các tin khác

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa - con đường và bước đi

Nhà nước

KX.02

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 01/01/2005

Công nghiệp hóa

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm 10 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm 10 đề tài sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.02.01

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn - Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Viện Kinh tế học

Lê Cao Đoàn

2

KX.02.02

Tác động của xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đến tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam

Viện Kinh tế Thế giới

Nguyễn Xuân Thắng

3

KX.02.03

Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn CNH, HĐH của Việt Nam

Ban KGTW

Đặng Hữu

4

KX.02.04

Mô hình CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Viện Kinh tế học

Đỗ Hoài Nam

5

KX.02.05

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Viện Kinh tế học

Bùi Tất Thắng

6

KX.02.06

Phát triển kinh tế vùng trong quá trình CNH, HĐH

Viện Chiến lược PT

(Bộ KH&MT)

Nguyễn Xuân Thu

7

KX.02.07

Con đường và bước đi, các giải pháp chiến lược để thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

Trường Đại học kinh tế Quốc dân

Nguyễn Kế Tuấn

8

KX.02.08

Chiến lược huy động và sử dụng vốn cho CNH, HĐH ở nước ta

Viện NC Quản lý KTTW

Võ Trí Thành

9

KX.02.09

Các giải pháp đột phá chính sách nhằm thúc đẩy CNH, HĐH theo định hướng XHCN ở nước ta

Viện Kinh tế học

Trần Đình Thiên

10

KX.02.10

Các vấn đề xã hội và môi trường trong quá trình CNH, HĐH theo định hướng XHCN ở nước ta

Viện Xã hội học

Bùi Thế Cường

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam