Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH của Việt Nam

Nhà nước

KHXH.01

Nguyễn Duy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 01/01/2000

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 10 đề tài và 3 chuyên đề sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 10 đề tài và 3 chuyên đề sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KHXH.01.01

Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  ở Việt Nam

Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận TW

Nguyễn Đức Bình

2

KHXH.01.02

Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Lê Hữu Nghĩa

3

KHXH.01.03

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, đặc biệt về chủ nghĩa xã hội và và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trần Thành

4

KHXH.01.04

Tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

Trung tâm NC Nhật Bản, Trung tâm KHXH&NVQG

Dương Phú Hiệp

5

KHXH.01.05

Mối quan hệ giữa giai cấp- dân tộc- nhân loại, giữa quốc gia-quốc tế trong điều kiện Việt Nam và thế giới ngày nay

Tạp chí NCLL. Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Trần Hữu Tiến

6

KHXH.01.06

Về những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu và cách giải quyết mâu thuẫn trên con đường phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Quang

7

KHXH.01.07

Về định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội

Học viện Chính trị Quân sự

Trần Xuân Trường

8

KHXH.01.08

Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu

Trung tâm KHXH&NVQG

Lê Hữu Tầng

9

KHXH.01.09

Dự báo sự phát triển của thế giới trong khoảng 25 năm tới

Trung tâm KHXH&NVQG

Nguyễn Duy Quý

10

KHXH.01.10

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống và hiện đại

Trường Đại học KHXH&NV

Phan Huy Lê

11

Chuyên đề 11

Những tư tưởng của Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH

Trung tâm KHXH&NVQG

Phạm Như Cương

12

Chuyên đề 12

Tổng kết thế kỷ XX, dự báo thế kỷ XXI

Viện Quản lý Kinh tế TW

Trần Việt Phương

13

Chuyên đề 13 (chuyên đề)

Từ thực tiễn các tỉnh Nam Bộ nghiên cứu các hình thức kinh tế trong thời kỳ CNH, HĐH: thực trạng và xu hướng phát triển

Giám đốc TT.KHXH&NV TP Hồ Chí Minh

Phan Xuân Biên

Các tin khác

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH của Việt Nam

Nhà nước

KHXH.01

Nguyễn Duy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 01/01/2000

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 10 đề tài và 3 chuyên đề sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 10 đề tài và 3 chuyên đề sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KHXH.01.01

Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  ở Việt Nam

Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận TW

Nguyễn Đức Bình

2

KHXH.01.02

Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Lê Hữu Nghĩa

3

KHXH.01.03

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, đặc biệt về chủ nghĩa xã hội và và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trần Thành

4

KHXH.01.04

Tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

Trung tâm NC Nhật Bản, Trung tâm KHXH&NVQG

Dương Phú Hiệp

5

KHXH.01.05

Mối quan hệ giữa giai cấp- dân tộc- nhân loại, giữa quốc gia-quốc tế trong điều kiện Việt Nam và thế giới ngày nay

Tạp chí NCLL. Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Trần Hữu Tiến

6

KHXH.01.06

Về những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu và cách giải quyết mâu thuẫn trên con đường phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Quang

7

KHXH.01.07

Về định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội

Học viện Chính trị Quân sự

Trần Xuân Trường

8

KHXH.01.08

Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu

Trung tâm KHXH&NVQG

Lê Hữu Tầng

9

KHXH.01.09

Dự báo sự phát triển của thế giới trong khoảng 25 năm tới

Trung tâm KHXH&NVQG

Nguyễn Duy Quý

10

KHXH.01.10

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống và hiện đại

Trường Đại học KHXH&NV

Phan Huy Lê

11

Chuyên đề 11

Những tư tưởng của Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH

Trung tâm KHXH&NVQG

Phạm Như Cương

12

Chuyên đề 12

Tổng kết thế kỷ XX, dự báo thế kỷ XXI

Viện Quản lý Kinh tế TW

Trần Việt Phương

13

Chuyên đề 13 (chuyên đề)

Từ thực tiễn các tỉnh Nam Bộ nghiên cứu các hình thức kinh tế trong thời kỳ CNH, HĐH: thực trạng và xu hướng phát triển

Giám đốc TT.KHXH&NV TP Hồ Chí Minh

Phan Xuân Biên

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam