Văn hoá, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

Nhà nước

KX.06

Nguyễn Hồng Phong

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Văn hóa, Phát triển xã hội, Văn minh Việt Nam

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.06. Chủ nhiệm chương trình : GS. Nguyễn Hồng Phong.Chương trình gồm có 17 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.06. Chủ nhiệm chương trình : GS. Nguyễn Hồng Phong.Chương trình gồm có 17 đề tài sau:

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.06.01

Hệ quan điểm và mối quan hệ giữa văn hoá văn minh và phát triển

Trung tâm KHXH&NVQG

 

2

KX.06.02

Quá trình hình thành bản sắc văn hoá Việt Nam

Viện Khảo cổ học

Hà Văn Tấn

3

KX.06.03

Văn minh Việt Nam trong quá khứ và viễn cảnh

Viện Sử học

Trần Đức Cường

4

KX.06.04

Văn hoá dân gian Việt Nam với sự phát triển của xã hội Việt Nam

Trung tâm KHXH&NVQG

Đinh Gia Khánh

5

KX.06.05

Văn hoá Việt Nam với sự phát triển sắc thái văn hoá tộc người

Viện Sử học

Phan Hữu Dật

6

KX.06.06

Tiếng Việt và các tiếng thiểu sổ trong sự phát triển của xã hội VN

Trung tâm KHXH&NVQG

Hoàng Tuệ

7

KX.06.07

Văn học với công cuộc đổi mới của đất nước

Viện Văn học

Phong Lê

8

KX.06.08

Khoa học và công nghệ với các giá trị văn hoá

TT TTTL KHCN-QG (Bộ KHCN&MT)

Hoàng Đình Phu

9

KX.06.09

Nghệ thuật Việt Nam với việc phát triển nhân cách và văn hoá Việt Nam

Bộ Văn hoá Thông tin

Đình Quang

10

KX.06.10

Nho giáo trong tiến trình phát triển xã hội

Trung tâm KHXH&NVQG

Vũ Khiêu

11

KX.06.11

Văn hoá gia đình Việt Nam

Trường Viết văn Nguyễn Du (Bộ VHTT)

Lê Minh

12

KX.06.12

Văn hoá và quản lý trong truyền thống và hiện đại

Trung tâm KHXH&NVQG

Hồng Phong

13

KX.06.13

Văn hoá, lối sống và môi trường

Trung tâm NC và Tư vấn về phát triển (Bộ KHCN)

Chu Khắc Thuật

14

KX.06.14

Những nhân tố phi kinh tế với sự phát triển

Trung tâm NC và Tư vấn về phát triển (Bộ KHCN)

Đặng Cảnh Khanh

15

KX.06.15

Tiếp xúc giao lưu và phát triển văn hoá quan hệ giữa văn hoá VN và thế giới

Viện Đông Nam Á

Phạm Đức Dương

16

KX.06.16

Chính sách bảo tồn và phát triển văn hoá vì sự phát triển của xã hội

Trung tâm KHXH&NVQG

Trần Độ

17

KX.06.17

Soạn thảo những luận điểm cơ bản góp phần xây dựng đề cương văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới

Hội Nhà văn Việt Nam

Tô Hoài

 

Các tin khác

Văn hoá, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

Nhà nước

KX.06

Nguyễn Hồng Phong

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Văn hóa, Phát triển xã hội, Văn minh Việt Nam

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.06. Chủ nhiệm chương trình : GS. Nguyễn Hồng Phong.Chương trình gồm có 17 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.06. Chủ nhiệm chương trình : GS. Nguyễn Hồng Phong.Chương trình gồm có 17 đề tài sau:

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.06.01

Hệ quan điểm và mối quan hệ giữa văn hoá văn minh và phát triển

Trung tâm KHXH&NVQG

 

2

KX.06.02

Quá trình hình thành bản sắc văn hoá Việt Nam

Viện Khảo cổ học

Hà Văn Tấn

3

KX.06.03

Văn minh Việt Nam trong quá khứ và viễn cảnh

Viện Sử học

Trần Đức Cường

4

KX.06.04

Văn hoá dân gian Việt Nam với sự phát triển của xã hội Việt Nam

Trung tâm KHXH&NVQG

Đinh Gia Khánh

5

KX.06.05

Văn hoá Việt Nam với sự phát triển sắc thái văn hoá tộc người

Viện Sử học

Phan Hữu Dật

6

KX.06.06

Tiếng Việt và các tiếng thiểu sổ trong sự phát triển của xã hội VN

Trung tâm KHXH&NVQG

Hoàng Tuệ

7

KX.06.07

Văn học với công cuộc đổi mới của đất nước

Viện Văn học

Phong Lê

8

KX.06.08

Khoa học và công nghệ với các giá trị văn hoá

TT TTTL KHCN-QG (Bộ KHCN&MT)

Hoàng Đình Phu

9

KX.06.09

Nghệ thuật Việt Nam với việc phát triển nhân cách và văn hoá Việt Nam

Bộ Văn hoá Thông tin

Đình Quang

10

KX.06.10

Nho giáo trong tiến trình phát triển xã hội

Trung tâm KHXH&NVQG

Vũ Khiêu

11

KX.06.11

Văn hoá gia đình Việt Nam

Trường Viết văn Nguyễn Du (Bộ VHTT)

Lê Minh

12

KX.06.12

Văn hoá và quản lý trong truyền thống và hiện đại

Trung tâm KHXH&NVQG

Hồng Phong

13

KX.06.13

Văn hoá, lối sống và môi trường

Trung tâm NC và Tư vấn về phát triển (Bộ KHCN)

Chu Khắc Thuật

14

KX.06.14

Những nhân tố phi kinh tế với sự phát triển

Trung tâm NC và Tư vấn về phát triển (Bộ KHCN)

Đặng Cảnh Khanh

15

KX.06.15

Tiếp xúc giao lưu và phát triển văn hoá quan hệ giữa văn hoá VN và thế giới

Viện Đông Nam Á

Phạm Đức Dương

16

KX.06.16

Chính sách bảo tồn và phát triển văn hoá vì sự phát triển của xã hội

Trung tâm KHXH&NVQG

Trần Độ

17

KX.06.17

Soạn thảo những luận điểm cơ bản góp phần xây dựng đề cương văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới

Hội Nhà văn Việt Nam

Tô Hoài

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam