Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Hoa và Khơme ở Việt Nam

Nhà nước

KX.04.12

Phan Xuân Biên

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1991 - 01/01/1995

Chính sách dân tộc, Dân tộc

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.12. Chủ nhiệm đề tài : Phan Xuân Biên. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.12. Chủ nhiệm đề tài : Phan Xuân Biên. Nội dung đang cập nhật

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Hoa và Khơme ở Việt Nam

Nhà nước

KX.04.12

Phan Xuân Biên

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1991 - 01/01/1995

Chính sách dân tộc, Dân tộc

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.12. Chủ nhiệm đề tài : Phan Xuân Biên. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.12. Chủ nhiệm đề tài : Phan Xuân Biên. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam