Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và chính sách đối với gia đình

Nhà nước

Chuyên đề

Lê Thi

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1994 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Gia đình

Nội dung:

Chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước. Chủ nhiệm chuyên đề : Lê Thi. Nội dung đang cập nhật

Chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước. Chủ nhiệm chuyên đề : Lê Thi. Nội dung đang cập nhật

Các tin khác

Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và chính sách đối với gia đình

Nhà nước

Chuyên đề

Lê Thi

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1994 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Gia đình

Nội dung:

Chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước. Chủ nhiệm chuyên đề : Lê Thi. Nội dung đang cập nhật

Chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước. Chủ nhiệm chuyên đề : Lê Thi. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam