Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách

Nhà nước

KX.04

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Xã hội

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình gồm 17 đề tài và 2 chuyên đề sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình gồm 17 đề tài và 2 chuyên đề sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.04.01

Lý luận, phương pháp luận về chính sách xã hội

Trung tâm KHXH&NVQG

Bùi Đình Thanh

2

KX.04.02

Thực trạng và xu hướng vận động, biến đổi của cơ cấu xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Viện Xã hội học

Tương Lai

3

KX.04.03

Luận cứ khoa học cho viêc hoạch định chính sách dân số trong thập kỷ 90

Bộ Lao động-TB&XH

Nguyễn Văn Thiều

4

KX.04.04

Luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách giải quyết việc làm khi chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

Bộ Lao động-TB&XH

Nguyễn Hữu Dũng

5

KX.04.05

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện các chính sách bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường

Bộ Lao động-TB&XH

Đỗ Ninh Cương

6

KX.04.06

Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của trí thức và sinh viên

Ban Khoa giáo TW

Phạm Tất Dong

7

KX.04.07

Luận cứ khoa học về đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công

Tổng Liên đoàn Lao động VN

Xuân Cang

8

KX.04.08

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện các chính sách đối với phụ nữ và gia đình

Trung tâm NC KH về GĐ và Phụ nữ

Trần Vân Anh

9

KX.04.09

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới chính sách đối với thanh niên

Viện NC Thanh niên

Nguyễn Văn Trang

10

KX.04.10

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Viện KHXH tại TP.HCM

Trần Trọng Đăng Đàn

11

KX.04.11

Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách đối với các dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi

Viện Dân tộc học

Bế Viết Đẳng

12

KX.04.12

Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Hoa và Khơme ở Việt Nam

Viện KHXH tại TP Hồ Chí Minh

Phan Xuân Biên

13

KX.04.13

Luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tín ngưỡng, tôn giáo

Viện NC Tôn giáo

Đặng Nghiêm Vạn

14

KX.04.14

Luận cứ khoa học cho các chính sách đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục tệ nạn xã hội

Tổng cục Cảnh sát Bộ Nội vụ

Lê Thế Tiệm

15

KX.04.15

Luận cứ khoa học cho các chính sách xã hội nhằm hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới

Tạp chí Cộng sản

Thiện Nhân

16

KX.04.16

Hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề CSXH

Viện NC Nhà nước và Pháp luật

Trần Trọng Hựu

17

KX.04.17

Vận dụng một số chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội trong thực tế

Bộ LĐ TB&XH

Trần Đình Hoan

18

Chuyên đề

Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và chính sách đối với gia đình

Trung tâm NCKH về GĐ&PN

Lê Thi

19

Chuyên đề

Tầng lớp chủ doanh nghiệp tư nhân người Việt và người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Xã hội học

Bùi Đình Thanh và Tương Lai

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách

Nhà nước

KX.04

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Xã hội

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình gồm 17 đề tài và 2 chuyên đề sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình gồm 17 đề tài và 2 chuyên đề sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.04.01

Lý luận, phương pháp luận về chính sách xã hội

Trung tâm KHXH&NVQG

Bùi Đình Thanh

2

KX.04.02

Thực trạng và xu hướng vận động, biến đổi của cơ cấu xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Viện Xã hội học

Tương Lai

3

KX.04.03

Luận cứ khoa học cho viêc hoạch định chính sách dân số trong thập kỷ 90

Bộ Lao động-TB&XH

Nguyễn Văn Thiều

4

KX.04.04

Luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách giải quyết việc làm khi chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

Bộ Lao động-TB&XH

Nguyễn Hữu Dũng

5

KX.04.05

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện các chính sách bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường

Bộ Lao động-TB&XH

Đỗ Ninh Cương

6

KX.04.06

Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của trí thức và sinh viên

Ban Khoa giáo TW

Phạm Tất Dong

7

KX.04.07

Luận cứ khoa học về đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công

Tổng Liên đoàn Lao động VN

Xuân Cang

8

KX.04.08

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện các chính sách đối với phụ nữ và gia đình

Trung tâm NC KH về GĐ và Phụ nữ

Trần Vân Anh

9

KX.04.09

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới chính sách đối với thanh niên

Viện NC Thanh niên

Nguyễn Văn Trang

10

KX.04.10

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Viện KHXH tại TP.HCM

Trần Trọng Đăng Đàn

11

KX.04.11

Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách đối với các dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi

Viện Dân tộc học

Bế Viết Đẳng

12

KX.04.12

Luận cứ khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Hoa và Khơme ở Việt Nam

Viện KHXH tại TP Hồ Chí Minh

Phan Xuân Biên

13

KX.04.13

Luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tín ngưỡng, tôn giáo

Viện NC Tôn giáo

Đặng Nghiêm Vạn

14

KX.04.14

Luận cứ khoa học cho các chính sách đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục tệ nạn xã hội

Tổng cục Cảnh sát Bộ Nội vụ

Lê Thế Tiệm

15

KX.04.15

Luận cứ khoa học cho các chính sách xã hội nhằm hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới

Tạp chí Cộng sản

Thiện Nhân

16

KX.04.16

Hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề CSXH

Viện NC Nhà nước và Pháp luật

Trần Trọng Hựu

17

KX.04.17

Vận dụng một số chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội trong thực tế

Bộ LĐ TB&XH

Trần Đình Hoan

18

Chuyên đề

Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và chính sách đối với gia đình

Trung tâm NCKH về GĐ&PN

Lê Thi

19

Chuyên đề

Tầng lớp chủ doanh nghiệp tư nhân người Việt và người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Xã hội học

Bùi Đình Thanh và Tương Lai

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam