Các con đường phát triển khác nhau của những nước đang phát triển, đặc biệt ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Nhà nước

KX.01.06

Dương Phú Hiệp

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

03/08/2012 - 22/03/2023

Phát triển xã hội, Chiến lược phát triển

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.06. Chủ nhiệm đề tài : Dương Phú Hiệp. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.06. Chủ nhiệm đề tài : Dương Phú Hiệp. Nội dung đang cập nhật

Các tin khác

Các con đường phát triển khác nhau của những nước đang phát triển, đặc biệt ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Nhà nước

KX.01.06

Dương Phú Hiệp

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

03/08/2012 - 22/03/2023

Phát triển xã hội, Chiến lược phát triển

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.06. Chủ nhiệm đề tài : Dương Phú Hiệp. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.06. Chủ nhiệm đề tài : Dương Phú Hiệp. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam