Những vấn đề lý luận về CNXH và về con đường đi lên CNXH ở nước ta

Nhà nước

KX.01

Nguyễn Duy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 15 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 15 đề tài sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

01

KX.01.01

Quan điểm của Mác Ăngnhen-Lênin về CNXH, về thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

Viện Triết học

Nguyễn Trọng Chuẩn

02

KX.01.02

Các trào lưu CNXH ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin

Viện Thông tin

 (Viện Mác-Lênin)

Đào Duy Quát

03

KX.01.03

Đánh giá CNXH hiện thực hơn 7 thập kỷ qua, nguyên nhân, nguồn gốc cuộc khủng hoảng sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Viện Quốc tế

(Viện Mác-Lênin)

Trần Nhâm

04

KX.01.04

Đặc điểm nội dung chủ yếu của thời đại ngày nay

Viện Kinh tế Thế giới

Võ Đại Lược

05

KX.01.05

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Viện Kinh tế Thế giới

Lê văn Sang

06

KX.01.06

Các con đường phát triển khác nhau của những nước đang phát triển, đặc biệt ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Trung Tâm NC Nhật Bản

Dương Phú Hiệp

07

KX.01.07

Sự hình thành và phát triển các quan điểm lý luận cuả Đảng ta về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Viện Lịch sử Đảng (Viện Mác- Lênin)

Trần Hậu

08

KX.01.08

Phân tích cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nước ta và đánh giá thực trạng của xã hội ta hiện nay

Viện CNXH KH

(Viện Mác-Lênin)

Nguyễn Vi Khải

09

KX.01.09

Hệ quan điểm phát triển kinh tế ở VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Viện Kinh tế học

Lê Cao Đoàn

10

KX.01.10

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và mục tiêu xã hội

Viện KHXH tại TP. HCM

Đỗ Thái Đồng

11

KX.01.11

Yếu tố văn hoá trong sự phát triển của xã hội ta theo con đường XHCN

 

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Lê Quang Thiêm

12

KX.01.12

Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta

Ban Đối ngoại

Nguyễn Quang Tạo

13

KX.01.13

Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hiện nay ở nước ta

Học viện chính trị Quân sự

Trần Xuân Trường

14

KX.01.14

Về vấn đề xây dựng nền chính trị và hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ quá độ

Viện NCNN và PL

Trịnh Hồng Dương

15

KX.01.15

Mô hình CNXH ở nước ta và con đường thực hiện mô hình ấy

Trung tâm KHXH&NVQG

Nguyễn Duy Quý

 

Các tin khác

Những vấn đề lý luận về CNXH và về con đường đi lên CNXH ở nước ta

Nhà nước

KX.01

Nguyễn Duy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển

Nội dung:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 15 đề tài sau:

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KX.01. Chủ nhiệm chương trình : GS.VS. Nguyễn Duy Quý. Chương trình gồm 15 đề tài sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

01

KX.01.01

Quan điểm của Mác Ăngnhen-Lênin về CNXH, về thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

Viện Triết học

Nguyễn Trọng Chuẩn

02

KX.01.02

Các trào lưu CNXH ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin

Viện Thông tin

 (Viện Mác-Lênin)

Đào Duy Quát

03

KX.01.03

Đánh giá CNXH hiện thực hơn 7 thập kỷ qua, nguyên nhân, nguồn gốc cuộc khủng hoảng sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Viện Quốc tế

(Viện Mác-Lênin)

Trần Nhâm

04

KX.01.04

Đặc điểm nội dung chủ yếu của thời đại ngày nay

Viện Kinh tế Thế giới

Võ Đại Lược

05

KX.01.05

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Viện Kinh tế Thế giới

Lê văn Sang

06

KX.01.06

Các con đường phát triển khác nhau của những nước đang phát triển, đặc biệt ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Trung Tâm NC Nhật Bản

Dương Phú Hiệp

07

KX.01.07

Sự hình thành và phát triển các quan điểm lý luận cuả Đảng ta về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Viện Lịch sử Đảng (Viện Mác- Lênin)

Trần Hậu

08

KX.01.08

Phân tích cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nước ta và đánh giá thực trạng của xã hội ta hiện nay

Viện CNXH KH

(Viện Mác-Lênin)

Nguyễn Vi Khải

09

KX.01.09

Hệ quan điểm phát triển kinh tế ở VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Viện Kinh tế học

Lê Cao Đoàn

10

KX.01.10

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và mục tiêu xã hội

Viện KHXH tại TP. HCM

Đỗ Thái Đồng

11

KX.01.11

Yếu tố văn hoá trong sự phát triển của xã hội ta theo con đường XHCN

 

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Lê Quang Thiêm

12

KX.01.12

Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta

Ban Đối ngoại

Nguyễn Quang Tạo

13

KX.01.13

Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hiện nay ở nước ta

Học viện chính trị Quân sự

Trần Xuân Trường

14

KX.01.14

Về vấn đề xây dựng nền chính trị và hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ quá độ

Viện NCNN và PL

Trịnh Hồng Dương

15

KX.01.15

Mô hình CNXH ở nước ta và con đường thực hiện mô hình ấy

Trung tâm KHXH&NVQG

Nguyễn Duy Quý

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam