Quan điểm của Mác Ăngghen-Lênin về CNXH, về thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

Nhà nước

KX.01.01

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Triết học

Viện Triết học

01/01/1991 - 01/01/1995

Chủ nghĩa xã hội, Quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.01. Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Trọng Chuẩn. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.01. Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Trọng Chuẩn. Nội dung đang cập nhật

Các tin khác

Quan điểm của Mác Ăngghen-Lênin về CNXH, về thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

Nhà nước

KX.01.01

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Triết học

Viện Triết học

01/01/1991 - 01/01/1995

Chủ nghĩa xã hội, Quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.01. Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Trọng Chuẩn. Nội dung đang cập nhật

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.01. Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Trọng Chuẩn. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam