Về các xu thế và hình thức liên kết, liên minh, hợp tác lực lượng trên thế giới hiện nay. Chiến lược chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.05

Hoàng Thụy Giang

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban Đối ngoại Trung ương

01/01/1996 - 01/01/2001

Quan hệ quốc tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.05, chủ nhiệm đề tài Hoàng Thuỵ Giang, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Nội dung nghiên cứu làm rõ cơ sở khách quan và các nhân tố tác động đến việc liên minh, liên kết, tập hợp lực lượng trên thế giới; Các xu thế chủ yếu và các hình thức liên minh, tập hợp lực lượng trên thế giới ngày nay; Phân tích các hình thức liên kết, liên minh, tập hợp lực lượng trong chủ nghĩa tư bản; Làm rõ sự tham gia của Việt Nam trong các liên minh, hợp tác quốc tế từ đó đưa ra những luận cứ và đề xuất kiến nghị về một số vấn đề chiến lược và chính sách của Việt Nam đối với liên kết, liên minh, tập hợp lực lượng trên thế giới nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ của Đảng và Nhà nước ta.
Các tin khác

Về các xu thế và hình thức liên kết, liên minh, hợp tác lực lượng trên thế giới hiện nay. Chiến lược chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.05

Hoàng Thụy Giang

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban Đối ngoại Trung ương

01/01/1996 - 01/01/2001

Quan hệ quốc tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.05, chủ nhiệm đề tài Hoàng Thuỵ Giang, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Nội dung nghiên cứu làm rõ cơ sở khách quan và các nhân tố tác động đến việc liên minh, liên kết, tập hợp lực lượng trên thế giới; Các xu thế chủ yếu và các hình thức liên minh, tập hợp lực lượng trên thế giới ngày nay; Phân tích các hình thức liên kết, liên minh, tập hợp lực lượng trong chủ nghĩa tư bản; Làm rõ sự tham gia của Việt Nam trong các liên minh, hợp tác quốc tế từ đó đưa ra những luận cứ và đề xuất kiến nghị về một số vấn đề chiến lược và chính sách của Việt Nam đối với liên kết, liên minh, tập hợp lực lượng trên thế giới nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ của Đảng và Nhà nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam