Đề án tổng thể về bảo quản, sưu tầm, nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm và đào tạo cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1998 – 2010

Nhà nước

Phan Văn Các

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

03/08/2012 - 02/10/2023

Hán Nôm

Nội dung:

Đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm PGS. Phan Văn Các. Đề án được thực hiện nhằm mục đích bảo vệ lâu dài chống nguy cơ hư hại kho tư liệu văn hoá thành văn di sản Hán Nôm quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam, một bộ phận của văn hoá thế giới và tiến tới quản lý hữu hiệu kho tư liệu ấy; Triển khai sưu tầm các tài liệu Hán Nôm hiện có nằm rải rác ở các địa phương trong cả nước đang có nguy cơ mất mát nguy hại; Tập trung nghiên cứu, khai thác và công bố những tài liệu Hán Nôm có giá trị phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoá nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tổ chức đào tạo chuyên gia nghiên cứu Hán Nôm nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ nghiên cứu hiện nay, tạo ra thế hệ nghiên cứu Hán Nôm kế cận trong những thập niên tiếp theo.
Các tin khác

Đề án tổng thể về bảo quản, sưu tầm, nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm và đào tạo cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1998 – 2010

Nhà nước

Phan Văn Các

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

03/08/2012 - 02/10/2023

Hán Nôm

Nội dung:

Đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm PGS. Phan Văn Các. Đề án được thực hiện nhằm mục đích bảo vệ lâu dài chống nguy cơ hư hại kho tư liệu văn hoá thành văn di sản Hán Nôm quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam, một bộ phận của văn hoá thế giới và tiến tới quản lý hữu hiệu kho tư liệu ấy; Triển khai sưu tầm các tài liệu Hán Nôm hiện có nằm rải rác ở các địa phương trong cả nước đang có nguy cơ mất mát nguy hại; Tập trung nghiên cứu, khai thác và công bố những tài liệu Hán Nôm có giá trị phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoá nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tổ chức đào tạo chuyên gia nghiên cứu Hán Nôm nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ nghiên cứu hiện nay, tạo ra thế hệ nghiên cứu Hán Nôm kế cận trong những thập niên tiếp theo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam