Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập III (5/1975 - 1995)

Nhà nước

KXĐL.92.20

Nguyễn Văn Phùng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1997 - 22/03/2023

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KXĐL.92.20, chủ nhiệm đề tài GS. Nguyễn Văn Phùng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựng lại bức tranh chân dung về Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kỳ 1975 -1995 khắc phục cuộc khủng khoảng kinh tế-xã hội và đổi mới con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội nhằm phát huy truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao dân trí, củng cố lòng tin của cán bộ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước. Qua thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam nhằm bác bỏ những quan điểm sai trái, góp phần vào công tác tổng kết kinh nghiệm lịch sử và đổi mới công tác nghiên cứu giảng dạy Lịch sử Đảng ở nước ta.
Các tin khác

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập III (5/1975 - 1995)

Nhà nước

KXĐL.92.20

Nguyễn Văn Phùng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1997 - 22/03/2023

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KXĐL.92.20, chủ nhiệm đề tài GS. Nguyễn Văn Phùng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựng lại bức tranh chân dung về Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kỳ 1975 -1995 khắc phục cuộc khủng khoảng kinh tế-xã hội và đổi mới con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội nhằm phát huy truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao dân trí, củng cố lòng tin của cán bộ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước. Qua thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam nhằm bác bỏ những quan điểm sai trái, góp phần vào công tác tổng kết kinh nghiệm lịch sử và đổi mới công tác nghiên cứu giảng dạy Lịch sử Đảng ở nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam