Về khủng khoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc biệt trong những năm cuối của thế kỷ XX và xu thế

Nhà nước

KHXH.06.08

Lê Bộ Lĩnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1999 - 01/01/2001

Chủ nghĩa tư bản, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.08, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Bộ Lĩnh, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Nội dung nghiên cứu của Đề tài tập trung vào các vấn đề : Phân tích bản chất và các hình thái biểu hiện chủ yếu của khủng hoảng trong chủ nghĩa tư bản, những biểu hiện mới của chúng trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là các cuộc khủng khoảng kinh tế, đi sâu phân tích một số cuộc khủng hoảng điển hình trong thập kỷ 90; Phân tích tác động của các cuộc khủng hoảng đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nói riêng và đối với nền kinh tế thế giới nói chung; Những giải pháp chống khủng hoảng của các nhà nước tư bản hiện đại và ý nghĩa của chúng đối với Việt Nam.
Các tin khác

Về khủng khoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc biệt trong những năm cuối của thế kỷ XX và xu thế

Nhà nước

KHXH.06.08

Lê Bộ Lĩnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1999 - 01/01/2001

Chủ nghĩa tư bản, Chính trị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.08, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Bộ Lĩnh, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Nội dung nghiên cứu của Đề tài tập trung vào các vấn đề : Phân tích bản chất và các hình thái biểu hiện chủ yếu của khủng hoảng trong chủ nghĩa tư bản, những biểu hiện mới của chúng trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là các cuộc khủng khoảng kinh tế, đi sâu phân tích một số cuộc khủng hoảng điển hình trong thập kỷ 90; Phân tích tác động của các cuộc khủng hoảng đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nói riêng và đối với nền kinh tế thế giới nói chung; Những giải pháp chống khủng hoảng của các nhà nước tư bản hiện đại và ý nghĩa của chúng đối với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam