Về văn hoá và sự phát triển ở các trung tâm tư bản chủ nghĩa (Mỹ - Tây Âu, Nhật Bản)

Nhà nước

KHXH.06.09

Đỗ Lộc Diệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/1999 - 01/01/2001

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.09, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu tiến trình biến đổi văn hoá ở các nước phương Tây và tác động của văn hoá đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở các nước tư bản phát triển tập trung vào Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Từ đó rút ra những vấn đề cần được chú ý trong phát triển văn hoá Việt Nam, sử dụng văn hoá như một yếu tố phi kinh tế trong phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.09, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu tiến trình biến đổi văn hoá ở các nước phương Tây và tác động của văn hoá đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở các nước tư bản phát triển tập trung vào Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Từ đó rút ra những vấn đề cần được chú ý trong phát triển văn hoá Việt Nam, sử dụng văn hoá như một yếu tố phi kinh tế trong phát triển.

Các tin khác

Về văn hoá và sự phát triển ở các trung tâm tư bản chủ nghĩa (Mỹ - Tây Âu, Nhật Bản)

Nhà nước

KHXH.06.09

Đỗ Lộc Diệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/1999 - 01/01/2001

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.09, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu tiến trình biến đổi văn hoá ở các nước phương Tây và tác động của văn hoá đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở các nước tư bản phát triển tập trung vào Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Từ đó rút ra những vấn đề cần được chú ý trong phát triển văn hoá Việt Nam, sử dụng văn hoá như một yếu tố phi kinh tế trong phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.09, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu tiến trình biến đổi văn hoá ở các nước phương Tây và tác động của văn hoá đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở các nước tư bản phát triển tập trung vào Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Từ đó rút ra những vấn đề cần được chú ý trong phát triển văn hoá Việt Nam, sử dụng văn hoá như một yếu tố phi kinh tế trong phát triển.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam