Quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Lý luận, chính sách, giải pháp

Nhà nước

KHXH.03.06

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1997 - 01/01/2000

Xã hội, Phát triển xã hội, Quản lý phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.03.06, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Phạm Xuân Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Các khái niệm và quan điểm lý luận về phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ, công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Đánh giá thực trạng quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam, góp phần tổng kết thực tiễn, kiến nghị hệ quan điểm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định những chính sách và giải pháp quản lý một số vấn đề xã hội cơ bản (như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, hoà nhập xã hội đối với phụ nữ và các dân tộc thiểu số) nhằm thực hiện sự phát triển của Việt Nam theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Các tin khác

Quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Lý luận, chính sách, giải pháp

Nhà nước

KHXH.03.06

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1997 - 01/01/2000

Xã hội, Phát triển xã hội, Quản lý phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.03.06, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Phạm Xuân Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Các khái niệm và quan điểm lý luận về phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ, công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Đánh giá thực trạng quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam, góp phần tổng kết thực tiễn, kiến nghị hệ quan điểm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định những chính sách và giải pháp quản lý một số vấn đề xã hội cơ bản (như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, hoà nhập xã hội đối với phụ nữ và các dân tộc thiểu số) nhằm thực hiện sự phát triển của Việt Nam theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam