Những biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam

Nhà nước

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1995 - 27/01/2023

Kinh tế, Cơ cấu nền kinh tế, Cơ cấu ngành

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm PTS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình thực hiện các nội dung nghiên cứu chủ yếu sau: Luận giải một số vấn đề cơ bản về lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế; Phân tích thực trạng cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam; Định dạng cơ cấu ngành và lựa chọn các ngành trọng điểm, mũi nhọn của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cho giai đoạn 1996-2005; Đề xuất các biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển ngành trọng điểm, mũi nhọn của Việt Nam.
Các tin khác

Những biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam

Nhà nước

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1995 - 27/01/2023

Kinh tế, Cơ cấu nền kinh tế, Cơ cấu ngành

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm PTS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình thực hiện các nội dung nghiên cứu chủ yếu sau: Luận giải một số vấn đề cơ bản về lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế; Phân tích thực trạng cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam; Định dạng cơ cấu ngành và lựa chọn các ngành trọng điểm, mũi nhọn của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cho giai đoạn 1996-2005; Đề xuất các biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển ngành trọng điểm, mũi nhọn của Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam