Khảo cổ học Trường Sa, Tây Nguyên, Nam Bộ

Nhà nước

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/1993 - 01/01/1996

Khảo cổ học

Nội dung:

Nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước do Viện Khảo cổ học thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ tập trung vào công tác khai quật, nghiên cứu một số di tích ở Trường Sa, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Các tin khác

Khảo cổ học Trường Sa, Tây Nguyên, Nam Bộ

Nhà nước

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/1993 - 01/01/1996

Khảo cổ học

Nội dung:

Nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước do Viện Khảo cổ học thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ tập trung vào công tác khai quật, nghiên cứu một số di tích ở Trường Sa, Tây Nguyên và Nam Bộ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam