Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội

Nhà nước

KX.04

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1992 - 01/01/1997

Xã hội, Văn hoá, Xã hội học, Cơ cấu xã hội, Chính sách xã hội

Nội dung:

Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, mã số KX.04, chủ nhiệm chương trình GS.PTS.Phạm Xuân Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Chương trình là đánh giá thực trạng cơ cấu xã hội (mà trọng tâm là phân tầng xã hội) và việc thực hiện các chính sách xã hội trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; Tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những giá trị lớn của văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai phát triển của đất nước. Xây dựng hệ quan điểm phát triển thống nhất kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó “văn hóa sẽ đóng vai trò điều tiết” sự phát triển ngoài vai trò động lực và là mục tiêu của phát triển; Dự báo xu hướng vận động của các quá trình trên, qua đó đề xuất hệ quan điểm và những kiến nghị, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Chương trình gồm có:

Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, mã số KX.04, chủ nhiệm chương trình GS.PTS.Phạm Xuân Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Chương trình là đánh giá thực trạng cơ cấu xã hội (mà trọng tâm là phân tầng xã hội) và việc thực hiện các chính sách xã hội trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; Tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những giá trị lớn của văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai phát triển của đất nước. Xây dựng hệ quan điểm phát triển thống nhất kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó “văn hóa sẽ đóng vai trò điều tiết” sự phát triển ngoài vai trò động lực và là mục tiêu của phát triển; Dự báo xu hướng vận động của các quá trình trên, qua đó đề xuất hệ quan điểm và những kiến nghị, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Chương trình gồm có:

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.04.02

Cơ cấu xã hội và chính sách xã hội, thực trạng và kiến nghị

Viện Xã hội học

Tương Lai

2

KX.04.03

Những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách dân số Việt Nam thập kỷ 90

Trung tâm nghiên cứu Dân số - Nguồn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Nguyễn Văn Thiều

3

KX.04.04

Luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Nguyễn Hữu Dũng

4

KX.04.05

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo đảm  xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Đỗ Minh Cương

5

KX.04.06

Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của giới trí thức và sinh viên

Ban Khoa giáo Trung ương

 

Phạm Tất Dong

6

KX.04.07

Những luận cứ khoa học về: Đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu -Thông tin lý luận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Xuân Cang

7

KX.04.08

Luận cứ Khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội đối với phụ nữ và gia đình

Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và phụ nữ

 

Trần Thị Vân Anh

 

8

KX.04.09

Căn cứ lý luận và thực tiễn của chính sách đối với thanh niên

Ủy ban Thanh niên Việt Nam

Nguyễn Văn Trung

9

KX.04.10

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trần Trọng Đăng Đàn

10

KX.04.11

Luận cứ Khoa học cho việc xây dựng các chính sách đối với các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

 

Viện Dân tộc học

 

 

Bế Viết Đẳng

11

KX.04.12

Luận cứ Khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơme và người Hoa ở Việt Nam

Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phan Xuân Biên

12

KX.04.13

Luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tín ngưỡng và tôn giáo

Trung tâm khoa học về Tôn giáo

 Đặng Nghiêm Vạn

13

KX.04.14

Luận cứ khoa học đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội

Tổng cục Cảnh sát Nhân dân (Bộ Nội vụ)

Lê Thế Tiệm

14

KX.04.15

Luận cứ khoa học cho các chính sách xã hội nhằm hình thành chuẩn mực và định hướng giá trị mới

 

Tạp chí Cộng sản

 

Nguyễn Thiện Nhân

15

KX.04.16

Hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề thuộc chính sách xã hội

Viện Nhà nước và Pháp luật

 

Trần Trọng Hựu

 

 

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội

Nhà nước

KX.04

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1992 - 01/01/1997

Xã hội, Văn hoá, Xã hội học, Cơ cấu xã hội, Chính sách xã hội

Nội dung:

Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, mã số KX.04, chủ nhiệm chương trình GS.PTS.Phạm Xuân Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Chương trình là đánh giá thực trạng cơ cấu xã hội (mà trọng tâm là phân tầng xã hội) và việc thực hiện các chính sách xã hội trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; Tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những giá trị lớn của văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai phát triển của đất nước. Xây dựng hệ quan điểm phát triển thống nhất kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó “văn hóa sẽ đóng vai trò điều tiết” sự phát triển ngoài vai trò động lực và là mục tiêu của phát triển; Dự báo xu hướng vận động của các quá trình trên, qua đó đề xuất hệ quan điểm và những kiến nghị, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Chương trình gồm có:

Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, mã số KX.04, chủ nhiệm chương trình GS.PTS.Phạm Xuân Nam. Mục tiêu nghiên cứu của Chương trình là đánh giá thực trạng cơ cấu xã hội (mà trọng tâm là phân tầng xã hội) và việc thực hiện các chính sách xã hội trong điều kiện chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; Tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những giá trị lớn của văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai phát triển của đất nước. Xây dựng hệ quan điểm phát triển thống nhất kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó “văn hóa sẽ đóng vai trò điều tiết” sự phát triển ngoài vai trò động lực và là mục tiêu của phát triển; Dự báo xu hướng vận động của các quá trình trên, qua đó đề xuất hệ quan điểm và những kiến nghị, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Chương trình gồm có:

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KX.04.02

Cơ cấu xã hội và chính sách xã hội, thực trạng và kiến nghị

Viện Xã hội học

Tương Lai

2

KX.04.03

Những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách dân số Việt Nam thập kỷ 90

Trung tâm nghiên cứu Dân số - Nguồn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Nguyễn Văn Thiều

3

KX.04.04

Luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Nguyễn Hữu Dũng

4

KX.04.05

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo đảm  xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Đỗ Minh Cương

5

KX.04.06

Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của giới trí thức và sinh viên

Ban Khoa giáo Trung ương

 

Phạm Tất Dong

6

KX.04.07

Những luận cứ khoa học về: Đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu -Thông tin lý luận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Xuân Cang

7

KX.04.08

Luận cứ Khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội đối với phụ nữ và gia đình

Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và phụ nữ

 

Trần Thị Vân Anh

 

8

KX.04.09

Căn cứ lý luận và thực tiễn của chính sách đối với thanh niên

Ủy ban Thanh niên Việt Nam

Nguyễn Văn Trung

9

KX.04.10

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trần Trọng Đăng Đàn

10

KX.04.11

Luận cứ Khoa học cho việc xây dựng các chính sách đối với các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

 

Viện Dân tộc học

 

 

Bế Viết Đẳng

11

KX.04.12

Luận cứ Khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơme và người Hoa ở Việt Nam

Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phan Xuân Biên

12

KX.04.13

Luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tín ngưỡng và tôn giáo

Trung tâm khoa học về Tôn giáo

 Đặng Nghiêm Vạn

13

KX.04.14

Luận cứ khoa học đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội

Tổng cục Cảnh sát Nhân dân (Bộ Nội vụ)

Lê Thế Tiệm

14

KX.04.15

Luận cứ khoa học cho các chính sách xã hội nhằm hình thành chuẩn mực và định hướng giá trị mới

 

Tạp chí Cộng sản

 

Nguyễn Thiện Nhân

15

KX.04.16

Hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề thuộc chính sách xã hội

Viện Nhà nước và Pháp luật

 

Trần Trọng Hựu

 

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam