Cơ cấu xã hội và chính sách xã hội, thực trạng và kiến nghị

Nhà nước

KX.04.02

Tương Lai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Xã Hội Học

01/01/1995 - 02/10/2023

Xã hội học, Cơ cấu xã hội, Chính sách xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.02, chủ nhiệm đề tài GS. Tương Lai. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài được thực hiện theo hướng nghiên cứu về phân tầng xã hội, nhằm tìm hiểu những nét cơ bản nhất về cơ cấu xã hội đang chuyển đổi như thế nào từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, tìm ra những đáp số về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội liên quan chặt chẽ tới vấn đề hoạch định chính sách xã hội nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển; Nghiên cứu sự phân tầng xã hội  theo hướng phân tích thực trạng cơ cấu xã hội, tìm hiểu về những nhân tố khởi động sức mạnh nội sinh, trong đó nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.02, chủ nhiệm đề tài GS. Tương Lai. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài được thực hiện theo hướng nghiên cứu về phân tầng xã hội, nhằm tìm hiểu những nét cơ bản nhất về cơ cấu xã hội đang chuyển đổi như thế nào từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, tìm ra những đáp số về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội liên quan chặt chẽ tới vấn đề hoạch định chính sách xã hội nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển; Nghiên cứu sự phân tầng xã hội  theo hướng phân tích thực trạng cơ cấu xã hội, tìm hiểu về những nhân tố khởi động sức mạnh nội sinh, trong đó nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định.

Các tin khác

Cơ cấu xã hội và chính sách xã hội, thực trạng và kiến nghị

Nhà nước

KX.04.02

Tương Lai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Xã Hội Học

01/01/1995 - 02/10/2023

Xã hội học, Cơ cấu xã hội, Chính sách xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.02, chủ nhiệm đề tài GS. Tương Lai. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài được thực hiện theo hướng nghiên cứu về phân tầng xã hội, nhằm tìm hiểu những nét cơ bản nhất về cơ cấu xã hội đang chuyển đổi như thế nào từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, tìm ra những đáp số về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội liên quan chặt chẽ tới vấn đề hoạch định chính sách xã hội nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển; Nghiên cứu sự phân tầng xã hội  theo hướng phân tích thực trạng cơ cấu xã hội, tìm hiểu về những nhân tố khởi động sức mạnh nội sinh, trong đó nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.02, chủ nhiệm đề tài GS. Tương Lai. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài được thực hiện theo hướng nghiên cứu về phân tầng xã hội, nhằm tìm hiểu những nét cơ bản nhất về cơ cấu xã hội đang chuyển đổi như thế nào từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, tìm ra những đáp số về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội liên quan chặt chẽ tới vấn đề hoạch định chính sách xã hội nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển; Nghiên cứu sự phân tầng xã hội  theo hướng phân tích thực trạng cơ cấu xã hội, tìm hiểu về những nhân tố khởi động sức mạnh nội sinh, trong đó nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam