Những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách dân số Việt Nam thập kỷ 90

Nhà nước

KX.04.03

Nguyễn Văn Thiều

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu Dân số - Nguồn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

01/01/1993 - 01/01/1995

Dân số, Chính sách

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.03, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Nguyễn Văn Thiều. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài nghiên cứu các xu hướng dân số trong quá khứ, hiện tại và nguyên nhân của các xu hướng đó; dự báo những thay đổi nhân khẩu trong tương lai theo các xu hướng xác định; đánh giá những ảnh hưởng của quá trình dân số đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung của đất nước; khuyến nghị các biện pháp nhằm đem lại những thay đổi tích cực, ngăn chặn những tác động bất lợi không mong muốn; nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến các yếu tố tác động tới sinh, tử và di dân trong tổng thể dân số hoặc trong từng bộ phận khác nhau thuộc dân số đối với các nhà xây dựng chính sách.
Các tin khác

Những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách dân số Việt Nam thập kỷ 90

Nhà nước

KX.04.03

Nguyễn Văn Thiều

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu Dân số - Nguồn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

01/01/1993 - 01/01/1995

Dân số, Chính sách

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.03, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Nguyễn Văn Thiều. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài nghiên cứu các xu hướng dân số trong quá khứ, hiện tại và nguyên nhân của các xu hướng đó; dự báo những thay đổi nhân khẩu trong tương lai theo các xu hướng xác định; đánh giá những ảnh hưởng của quá trình dân số đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung của đất nước; khuyến nghị các biện pháp nhằm đem lại những thay đổi tích cực, ngăn chặn những tác động bất lợi không mong muốn; nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến các yếu tố tác động tới sinh, tử và di dân trong tổng thể dân số hoặc trong từng bộ phận khác nhau thuộc dân số đối với các nhà xây dựng chính sách.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam