Dự án Điều tra nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nhà nước

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1998 - 01/01/2002

Dân tộc, Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Điều tra xã hội học, Tâm lý học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm dự án PGS.PTS. Đỗ Long. Mục tiêu của Dự án là điều tra thực trạng nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc, nguyện vọng, tâm trạng, tình cảm,… của đồng bào các dân tộc liên quan đến vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở tư liệu, dữ kiện về thực trạng nhận thức, Dự án tổ chức nghiên cứu các chuyên đề phục vụ cho việc hoạch định các chính sách kinh tế, xã hội, cũng như công tác quản lý việc thực hiện các chính sách đó sao cho phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng dân tộc; đề xuất những chủ trương và giải pháp sát hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Các tin khác

Dự án Điều tra nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nhà nước

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1998 - 01/01/2002

Dân tộc, Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Điều tra xã hội học, Tâm lý học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm dự án PGS.PTS. Đỗ Long. Mục tiêu của Dự án là điều tra thực trạng nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc, nguyện vọng, tâm trạng, tình cảm,… của đồng bào các dân tộc liên quan đến vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở tư liệu, dữ kiện về thực trạng nhận thức, Dự án tổ chức nghiên cứu các chuyên đề phục vụ cho việc hoạch định các chính sách kinh tế, xã hội, cũng như công tác quản lý việc thực hiện các chính sách đó sao cho phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng dân tộc; đề xuất những chủ trương và giải pháp sát hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam