Những giải pháp để huy động nguồn lực của các gia đình có thân nhân ở nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà nước

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1999 - 01/01/2000

Nguồn lực phát triển, Người Việt nam định cư nước ngoài

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thế Nghĩa. Nội dung đang cập nhật
Các tin khác

Những giải pháp để huy động nguồn lực của các gia đình có thân nhân ở nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà nước

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1999 - 01/01/2000

Nguồn lực phát triển, Người Việt nam định cư nước ngoài

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thế Nghĩa. Nội dung đang cập nhật
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam