Mâu thuẫn nội tại, xu thế, triển vọng của Chủ nghĩa tư bản hiện đại

Nhà nước

KHXH.06.01

Đỗ Lộc Diệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/1996 - 01/01/2001

Chính trị, Chủ nghĩa tư bản

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.01, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Các mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản trong quá trình vận động; khả năng thích ứng thông qua sự điều tiết của nhà nước tư sản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; xu thế và triển vọng của chủ nghĩa tư bản trong thời gian tới. Từ đó đưa ra các căn cứ khoa học chứng minh một cách thuyết phục sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày càng chuẩn bị những điều kiện chín muồi hơn cho chủ nghĩa xã hội và quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là một xu hướng của thời đại tuy vẫn còn là một quá trình lâu dài.
Các tin khác

Mâu thuẫn nội tại, xu thế, triển vọng của Chủ nghĩa tư bản hiện đại

Nhà nước

KHXH.06.01

Đỗ Lộc Diệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/1996 - 01/01/2001

Chính trị, Chủ nghĩa tư bản

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.01, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Lộc Diệp. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Các mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản trong quá trình vận động; khả năng thích ứng thông qua sự điều tiết của nhà nước tư sản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; xu thế và triển vọng của chủ nghĩa tư bản trong thời gian tới. Từ đó đưa ra các căn cứ khoa học chứng minh một cách thuyết phục sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày càng chuẩn bị những điều kiện chín muồi hơn cho chủ nghĩa xã hội và quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là một xu hướng của thời đại tuy vẫn còn là một quá trình lâu dài.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam