Về những quan hệ mâu thuẫn và thống nhất giữa các nước tư bản lớn. Chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.02

Lê Văn Sang

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1996 - 01/01/2000

Chủ nghĩa tư bản, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KHXH.06.02, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Văn Sang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài lựa chọn Mỹ - Nhật - EU làm đối tượng nghiên cứu, đi sâu phân tích làm nổi bật chiến lược sau chiến tranh lạnh của các trung tâm tư bản lớn này, các quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, đặc biệt đi sâu phân tích các xu hướng hợp tác và cạnh tranh giữa chúng trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ. Từ đó rút ra những nhận định quan trọng về vai trò, tác động của các nước tư bản lớn đối với xu hướng phát triển của thế giới ngày nay và đề xuất các giải pháp chính sách của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác trên.
Các tin khác

Về những quan hệ mâu thuẫn và thống nhất giữa các nước tư bản lớn. Chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.02

Lê Văn Sang

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1996 - 01/01/2000

Chủ nghĩa tư bản, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KHXH.06.02, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Văn Sang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài lựa chọn Mỹ - Nhật - EU làm đối tượng nghiên cứu, đi sâu phân tích làm nổi bật chiến lược sau chiến tranh lạnh của các trung tâm tư bản lớn này, các quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, đặc biệt đi sâu phân tích các xu hướng hợp tác và cạnh tranh giữa chúng trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ. Từ đó rút ra những nhận định quan trọng về vai trò, tác động của các nước tư bản lớn đối với xu hướng phát triển của thế giới ngày nay và đề xuất các giải pháp chính sách của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác trên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam