Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của giới trí thức và sinh viên

Nhà nước

KX.04.06

Phạm Tất Dong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Ban Khoa giáo Trung ương

01/01/1994 - 02/10/2023

Chính sách lao động, Trí thức, Xây dựng đội ngũ trí thức, Khoa giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.06, chủ nhiệm đề tài GS.Phạm Tất Dong. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Đề xuất những định hướng đúng đắn cho việc bổ sung, sửa đổi và đổi mới hệ thống chính sách đối với trí thức trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức, góp phần giải phóng tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của trí thức; Phân tích thực trạng của đội ngũ trí thức Việt Nam đầu thập kỷ 90, nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, tình hình và cơ cấu của lực lượng này, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của trí thức Việt Nam (bao gồm là lực lượng sinh viên với tư cách là nguồn đào tạo trí thức); Trên cơ sở những số liệu điều tra, những tư liệu về đội ngũ trí thức, đề tài đề xuất với Đảng và Nhà nước những luận cứ lý luận và thực tiễn để hoạch định hệ thống chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức vững mạnh với tư cách là một thành phần trong liên minh chiến lược “công nhân-nông dân-trí thức”.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.06, chủ nhiệm đề tài GS.Phạm Tất Dong. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Đề xuất những định hướng đúng đắn cho việc bổ sung, sửa đổi và đổi mới hệ thống chính sách đối với trí thức trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức, góp phần giải phóng tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của trí thức; Phân tích thực trạng của đội ngũ trí thức Việt Nam đầu thập kỷ 90, nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, tình hình và cơ cấu của lực lượng này, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của trí thức Việt Nam (bao gồm là lực lượng sinh viên với tư cách là nguồn đào tạo trí thức); Trên cơ sở những số liệu điều tra, những tư liệu về đội ngũ trí thức, đề tài đề xuất với Đảng và Nhà nước những luận cứ lý luận và thực tiễn để hoạch định hệ thống chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức vững mạnh với tư cách là một thành phần trong liên minh chiến lược “công nhân-nông dân-trí thức”.

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của giới trí thức và sinh viên

Nhà nước

KX.04.06

Phạm Tất Dong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Ban Khoa giáo Trung ương

01/01/1994 - 02/10/2023

Chính sách lao động, Trí thức, Xây dựng đội ngũ trí thức, Khoa giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.06, chủ nhiệm đề tài GS.Phạm Tất Dong. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Đề xuất những định hướng đúng đắn cho việc bổ sung, sửa đổi và đổi mới hệ thống chính sách đối với trí thức trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức, góp phần giải phóng tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của trí thức; Phân tích thực trạng của đội ngũ trí thức Việt Nam đầu thập kỷ 90, nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, tình hình và cơ cấu của lực lượng này, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của trí thức Việt Nam (bao gồm là lực lượng sinh viên với tư cách là nguồn đào tạo trí thức); Trên cơ sở những số liệu điều tra, những tư liệu về đội ngũ trí thức, đề tài đề xuất với Đảng và Nhà nước những luận cứ lý luận và thực tiễn để hoạch định hệ thống chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức vững mạnh với tư cách là một thành phần trong liên minh chiến lược “công nhân-nông dân-trí thức”.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.06, chủ nhiệm đề tài GS.Phạm Tất Dong. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Đề xuất những định hướng đúng đắn cho việc bổ sung, sửa đổi và đổi mới hệ thống chính sách đối với trí thức trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức, góp phần giải phóng tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của trí thức; Phân tích thực trạng của đội ngũ trí thức Việt Nam đầu thập kỷ 90, nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, tình hình và cơ cấu của lực lượng này, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của trí thức Việt Nam (bao gồm là lực lượng sinh viên với tư cách là nguồn đào tạo trí thức); Trên cơ sở những số liệu điều tra, những tư liệu về đội ngũ trí thức, đề tài đề xuất với Đảng và Nhà nước những luận cứ lý luận và thực tiễn để hoạch định hệ thống chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức vững mạnh với tư cách là một thành phần trong liên minh chiến lược “công nhân-nông dân-trí thức”.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam