Những luận cứ khoa học về

Nhà nước

KX.04.07

Xuân Cang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu – Thông tin lý luận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách lao động, Giai cấp công nhân, công nhân, Chính sách xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.07, chủ nhiệm đề tài nhà văn Xuân Cang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào vấn đề tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình giai cấp công nhân, thợ thủ công và các chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân đã ban hành. Trên cơ sở các nghiên cứu trên, đề tài đề xuất những luận cứ khoa học về đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công Việt Nam nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về số lượng và chất lượng trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở chính trị xã hội vững chắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.07, chủ nhiệm đề tài nhà văn Xuân Cang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào vấn đề tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình giai cấp công nhân, thợ thủ công và các chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân đã ban hành. Trên cơ sở các nghiên cứu trên, đề tài đề xuất những luận cứ khoa học về đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công Việt Nam nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về số lượng và chất lượng trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở chính trị xã hội vững chắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tin khác

Những luận cứ khoa học về

Nhà nước

KX.04.07

Xuân Cang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu – Thông tin lý luận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách lao động, Giai cấp công nhân, công nhân, Chính sách xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.07, chủ nhiệm đề tài nhà văn Xuân Cang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào vấn đề tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình giai cấp công nhân, thợ thủ công và các chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân đã ban hành. Trên cơ sở các nghiên cứu trên, đề tài đề xuất những luận cứ khoa học về đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công Việt Nam nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về số lượng và chất lượng trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở chính trị xã hội vững chắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.07, chủ nhiệm đề tài nhà văn Xuân Cang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào vấn đề tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình giai cấp công nhân, thợ thủ công và các chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân đã ban hành. Trên cơ sở các nghiên cứu trên, đề tài đề xuất những luận cứ khoa học về đổi mới chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ công Việt Nam nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về số lượng và chất lượng trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở chính trị xã hội vững chắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam