Luận cứ Khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội đối với phụ nữ và gia đình

Nhà nước

KX.04.08

Trần Thị Vân Anh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1992 - 01/01/1995

Phụ nữ, Chính sách xã hội, Lao động nữ, Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Thị Vân Anh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài phân tích thực trạng và sự biến đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; Phân tích và đánh giá các chính sách xã hội đã được ban hành đối với phụ nữ: cơ sở lý luận, đối tượng, tính khả thi và hiệu quả thực hiện; Đề xuất các khuyến nghị về đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ; Gợi ý phương pháp xây dựng chương trình và dự án phát triển đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Thị Vân Anh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài phân tích thực trạng và sự biến đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; Phân tích và đánh giá các chính sách xã hội đã được ban hành đối với phụ nữ: cơ sở lý luận, đối tượng, tính khả thi và hiệu quả thực hiện; Đề xuất các khuyến nghị về đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ; Gợi ý phương pháp xây dựng chương trình và dự án phát triển đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ.

Các tin khác

Luận cứ Khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội đối với phụ nữ và gia đình

Nhà nước

KX.04.08

Trần Thị Vân Anh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1992 - 01/01/1995

Phụ nữ, Chính sách xã hội, Lao động nữ, Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Thị Vân Anh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài phân tích thực trạng và sự biến đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; Phân tích và đánh giá các chính sách xã hội đã được ban hành đối với phụ nữ: cơ sở lý luận, đối tượng, tính khả thi và hiệu quả thực hiện; Đề xuất các khuyến nghị về đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ; Gợi ý phương pháp xây dựng chương trình và dự án phát triển đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.08, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Thị Vân Anh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài phân tích thực trạng và sự biến đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; Phân tích và đánh giá các chính sách xã hội đã được ban hành đối với phụ nữ: cơ sở lý luận, đối tượng, tính khả thi và hiệu quả thực hiện; Đề xuất các khuyến nghị về đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ; Gợi ý phương pháp xây dựng chương trình và dự án phát triển đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam