Căn cứ lý luận và thực tiễn của chính sách đối với thanh niên

Nhà nước

KX.04.09

Nguyễn Văn Trung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Ủy ban Thanh niên Việt Nam

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Thanh niên, Chính sách thanh niên, Lao động trẻ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.09, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Văn Trung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài thực hiện các nội dung sau: Khảo sát, phân tích, đánh giá khái quát thực trạng thanh niên nước ta hiện nay, xác định những quan niệm và nhận thức mới về thanh  niên, về chính sách thanh niên làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những phương hướng xây dựng chính sách thanh niên nước ta, cũng như dự báo về thanh niên và chính sách thanh niên trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.09, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Văn Trung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài thực hiện các nội dung sau: Khảo sát, phân tích, đánh giá khái quát thực trạng thanh niên nước ta hiện nay, xác định những quan niệm và nhận thức mới về thanh  niên, về chính sách thanh niên làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những phương hướng xây dựng chính sách thanh niên nước ta, cũng như dự báo về thanh niên và chính sách thanh niên trong những năm tới.

Các tin khác

Căn cứ lý luận và thực tiễn của chính sách đối với thanh niên

Nhà nước

KX.04.09

Nguyễn Văn Trung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Ủy ban Thanh niên Việt Nam

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Thanh niên, Chính sách thanh niên, Lao động trẻ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.09, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Văn Trung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài thực hiện các nội dung sau: Khảo sát, phân tích, đánh giá khái quát thực trạng thanh niên nước ta hiện nay, xác định những quan niệm và nhận thức mới về thanh  niên, về chính sách thanh niên làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những phương hướng xây dựng chính sách thanh niên nước ta, cũng như dự báo về thanh niên và chính sách thanh niên trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.09, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Văn Trung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài thực hiện các nội dung sau: Khảo sát, phân tích, đánh giá khái quát thực trạng thanh niên nước ta hiện nay, xác định những quan niệm và nhận thức mới về thanh  niên, về chính sách thanh niên làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những phương hướng xây dựng chính sách thanh niên nước ta, cũng như dự báo về thanh niên và chính sách thanh niên trong những năm tới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam