Luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách đối với các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi

Nhà nước

KX.04.11

Bế Viết Đẳng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Dân tộc học

01/01/1993 - 01/01/1995

Dân tộc, Dân tộc thiểu số, Chính sách dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.11, chủ nhiệm đề tài GS. PTS. Bế Viết Đẳng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đại hội VI và VII của Đảng, đề tài trình bày vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam đồng thời trình bày quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay; Xây dựng những luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị và một số biện pháp cụ thể, cơ bản và cấp bách cho việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội ở các dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.11, chủ nhiệm đề tài GS. PTS. Bế Viết Đẳng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đại hội VI và VII của Đảng, đề tài trình bày vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam đồng thời trình bày quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay; Xây dựng những luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị và một số biện pháp cụ thể, cơ bản và cấp bách cho việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội ở các dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách đối với các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi

Nhà nước

KX.04.11

Bế Viết Đẳng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Dân tộc học

01/01/1993 - 01/01/1995

Dân tộc, Dân tộc thiểu số, Chính sách dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.11, chủ nhiệm đề tài GS. PTS. Bế Viết Đẳng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đại hội VI và VII của Đảng, đề tài trình bày vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam đồng thời trình bày quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay; Xây dựng những luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị và một số biện pháp cụ thể, cơ bản và cấp bách cho việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội ở các dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.11, chủ nhiệm đề tài GS. PTS. Bế Viết Đẳng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đại hội VI và VII của Đảng, đề tài trình bày vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam đồng thời trình bày quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay; Xây dựng những luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị và một số biện pháp cụ thể, cơ bản và cấp bách cho việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội ở các dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam