Luận cứ Khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơme và người Hoa ở Việt Nam

Nhà nước

KX.04.12

Phan Xuân Biên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1992 - 01/01/1994

Chính sách dân tộc, Dân tộc, Người Hoa, Người Khơme

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.12, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Phan Xuân Biên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội, văn hóa của người Hoa và người Khơme, dự đoán xu hướng phát triển của nó trong thập kỷ 90 và thời gian tiếp theo trong bối cảnh chung của cả nước, khu vực và quốc tế. Từ các kết quả nghiên cứu kiến nghị về hệ thống quan điểm, luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng người Hoa và người Khơme, góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách dân tộc.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.12, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Phan Xuân Biên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội, văn hóa của người Hoa và người Khơme, dự đoán xu hướng phát triển của nó trong thập kỷ 90 và thời gian tiếp theo trong bối cảnh chung của cả nước, khu vực và quốc tế. Từ các kết quả nghiên cứu kiến nghị về hệ thống quan điểm, luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng người Hoa và người Khơme, góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách dân tộc.

Các tin khác

Luận cứ Khoa học cho việc xác định chính sách đối với cộng đồng người Khơme và người Hoa ở Việt Nam

Nhà nước

KX.04.12

Phan Xuân Biên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1992 - 01/01/1994

Chính sách dân tộc, Dân tộc, Người Hoa, Người Khơme

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.12, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Phan Xuân Biên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội, văn hóa của người Hoa và người Khơme, dự đoán xu hướng phát triển của nó trong thập kỷ 90 và thời gian tiếp theo trong bối cảnh chung của cả nước, khu vực và quốc tế. Từ các kết quả nghiên cứu kiến nghị về hệ thống quan điểm, luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng người Hoa và người Khơme, góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách dân tộc.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.12, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Phan Xuân Biên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội, văn hóa của người Hoa và người Khơme, dự đoán xu hướng phát triển của nó trong thập kỷ 90 và thời gian tiếp theo trong bối cảnh chung của cả nước, khu vực và quốc tế. Từ các kết quả nghiên cứu kiến nghị về hệ thống quan điểm, luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng người Hoa và người Khơme, góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách dân tộc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam