Luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tín ngưỡng và tôn giáo

Nhà nước

KX.04.13

Đặng Nghiêm Vạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm khoa học về Tôn giáo

01/01/1993 - 02/10/2023

Tôn giáo, Chính sách tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.13, chủ nhiệm đề tài Đặng Nghiêm Vạn. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào các  nghiên cứu sau: Những luận điểm chính về lý luận tôn giáo, tín ngưỡng theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phác hoạ tình hình và đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, tập trung vào các tôn giáo, tín ngưỡng chủ yếu và xu thế tôn giáo tín ngưỡng hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.13, chủ nhiệm đề tài Đặng Nghiêm Vạn. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào các  nghiên cứu sau: Những luận điểm chính về lý luận tôn giáo, tín ngưỡng theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phác hoạ tình hình và đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, tập trung vào các tôn giáo, tín ngưỡng chủ yếu và xu thế tôn giáo tín ngưỡng hiện nay.

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn chỉnh chính sách tín ngưỡng và tôn giáo

Nhà nước

KX.04.13

Đặng Nghiêm Vạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm khoa học về Tôn giáo

01/01/1993 - 02/10/2023

Tôn giáo, Chính sách tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.13, chủ nhiệm đề tài Đặng Nghiêm Vạn. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào các  nghiên cứu sau: Những luận điểm chính về lý luận tôn giáo, tín ngưỡng theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phác hoạ tình hình và đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, tập trung vào các tôn giáo, tín ngưỡng chủ yếu và xu thế tôn giáo tín ngưỡng hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.13, chủ nhiệm đề tài Đặng Nghiêm Vạn. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung vào các  nghiên cứu sau: Những luận điểm chính về lý luận tôn giáo, tín ngưỡng theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phác hoạ tình hình và đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, tập trung vào các tôn giáo, tín ngưỡng chủ yếu và xu thế tôn giáo tín ngưỡng hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam