Luận cứ khoa học đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội

Nhà nước

KX.04.14

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/1992 - 01/01/1994

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.14, chủ nhiệm đề tài Lê Thế Tiệm. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài thực hiện nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình an ninh xã hội ở nước ta hiện nay (tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự xã hội). Làm rõ những nguyên nhân, tính quy luật phát triển của tình hình trên; Xây dựng hệ quan điểm và nhận thức mới về đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội; Dự báo xu thế phát triển của tình hình an ninh xã hội ở nước ta thời gian tới trước những thay đổi của bối cảnh trong nước và quốc tế; Đề xuất những khuyến nghị về đổi mới các chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội đến năm 2000.
Các tin khác

Luận cứ khoa học đổi mới chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội

Nhà nước

KX.04.14

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/1992 - 01/01/1994

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.14, chủ nhiệm đề tài Lê Thế Tiệm. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài thực hiện nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình an ninh xã hội ở nước ta hiện nay (tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự xã hội). Làm rõ những nguyên nhân, tính quy luật phát triển của tình hình trên; Xây dựng hệ quan điểm và nhận thức mới về đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội; Dự báo xu thế phát triển của tình hình an ninh xã hội ở nước ta thời gian tới trước những thay đổi của bối cảnh trong nước và quốc tế; Đề xuất những khuyến nghị về đổi mới các chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội đến năm 2000.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam