Luận cứ khoa học cho các chính sách xã hội nhằm hình thành chuẩn mực và định hướng giá trị mới

Nhà nước

KX.04.15

Nguyễn Thiện Nhân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí Cộng Sản

01/01/1992 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Xã hội học, Chuẩn mực xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.15, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thiện Nhân. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung nghiên cứu vai trò và tác động của chính sách xã hội đối với việc chuyển đổi hệ chuẩn mực và giá trị đi tới hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới ở nước ta; Phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan, đồng thời xác định cơ chế tác động, chuyển hóa từ chính sách xã hội đến hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới góp phần điều chỉnh hành vi của các cá nhân và của các tầng lớp xã hội trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tiểu nông lên công nghiệp hiện đại, từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.15, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thiện Nhân. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung nghiên cứu vai trò và tác động của chính sách xã hội đối với việc chuyển đổi hệ chuẩn mực và giá trị đi tới hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới ở nước ta; Phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan, đồng thời xác định cơ chế tác động, chuyển hóa từ chính sách xã hội đến hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới góp phần điều chỉnh hành vi của các cá nhân và của các tầng lớp xã hội trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tiểu nông lên công nghiệp hiện đại, từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường.

Các tin khác

Luận cứ khoa học cho các chính sách xã hội nhằm hình thành chuẩn mực và định hướng giá trị mới

Nhà nước

KX.04.15

Nguyễn Thiện Nhân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí Cộng Sản

01/01/1992 - 01/01/1995

Chính sách xã hội, Xã hội học, Chuẩn mực xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.15, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thiện Nhân. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung nghiên cứu vai trò và tác động của chính sách xã hội đối với việc chuyển đổi hệ chuẩn mực và giá trị đi tới hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới ở nước ta; Phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan, đồng thời xác định cơ chế tác động, chuyển hóa từ chính sách xã hội đến hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới góp phần điều chỉnh hành vi của các cá nhân và của các tầng lớp xã hội trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tiểu nông lên công nghiệp hiện đại, từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.15, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thiện Nhân. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài tập trung nghiên cứu vai trò và tác động của chính sách xã hội đối với việc chuyển đổi hệ chuẩn mực và giá trị đi tới hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới ở nước ta; Phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan, đồng thời xác định cơ chế tác động, chuyển hóa từ chính sách xã hội đến hình thành chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới góp phần điều chỉnh hành vi của các cá nhân và của các tầng lớp xã hội trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tiểu nông lên công nghiệp hiện đại, từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam