Hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề thuộc chính sách xã hội

Nhà nước

KX.04.16

Trần Trọng Hựu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1992 - 01/01/1994

Pháp luật, Chính sách xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.16, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Trần Trọng Hựu. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật điều chỉnh những vấn đề thuộc chính sách xã hội ở nước ta hiện nay; phân tích những đặc điểm của các quan hệ xã hội trong các vấn đề thuộc chính sách xã hội ở nước ta hiện nay với tính cách là đối tượng điều chỉnh của pháp luật; xây dựng cơ chế pháp lý quản lý các vấn đề thuộc chính sách xã hội. Đây cũng là hệ thống những giải pháp mang tính chất kiến nghị và dự báo.
Các tin khác

Hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề thuộc chính sách xã hội

Nhà nước

KX.04.16

Trần Trọng Hựu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1992 - 01/01/1994

Pháp luật, Chính sách xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.16, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Trần Trọng Hựu. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật điều chỉnh những vấn đề thuộc chính sách xã hội ở nước ta hiện nay; phân tích những đặc điểm của các quan hệ xã hội trong các vấn đề thuộc chính sách xã hội ở nước ta hiện nay với tính cách là đối tượng điều chỉnh của pháp luật; xây dựng cơ chế pháp lý quản lý các vấn đề thuộc chính sách xã hội. Đây cũng là hệ thống những giải pháp mang tính chất kiến nghị và dự báo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam