Sắc thái văn hoá địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước

Nhà nước

KX.06.05

Nguyễn Văn Huy, Phan Hữu Dật

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1995 - 02/10/2023

Văn hoá, Văn hoá dân tộc

Nội dung:

:
Các tin khác

Sắc thái văn hoá địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước

Nhà nước

KX.06.05

Nguyễn Văn Huy, Phan Hữu Dật

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1995 - 02/10/2023

Văn hoá, Văn hoá dân tộc

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam