Khoa học và Công nghệ với các giá trị văn hoá

Nhà nước

KX.06.08

Hoàng Đình Phu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học công nghệ Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Nội dung:

:
Các tin khác

Khoa học và Công nghệ với các giá trị văn hoá

Nhà nước

KX.06.08

Hoàng Đình Phu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học công nghệ Quốc gia

01/01/1991 - 01/01/1995

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam