Tình hình và các giải pháp quản lý sử dụng quỹ đất 5% theo quy định của luật đất đai và việc huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn

Nhà nước

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 25/09/2023

Hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Cao Đoàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phát hiện những vấn đề nảy sinh trong xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta những năm qua; lý giải khoa học về con đường, phương thức tất yếu và những cơ sở, điều kiện cần thiết cho sự phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta trong giai đoạn mới; đề xuất cơ sở khoa học hình thành một cách nhìn mới đối với vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng trong điều kiện kinh tế thị trường và đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta.

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Cao Đoàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phát hiện những vấn đề nảy sinh trong xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta những năm qua; lý giải khoa học về con đường, phương thức tất yếu và những cơ sở, điều kiện cần thiết cho sự phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta trong giai đoạn mới; đề xuất cơ sở khoa học hình thành một cách nhìn mới đối với vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng trong điều kiện kinh tế thị trường và đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta.

Các tin khác

Tình hình và các giải pháp quản lý sử dụng quỹ đất 5% theo quy định của luật đất đai và việc huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn

Nhà nước

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 25/09/2023

Hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Cao Đoàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phát hiện những vấn đề nảy sinh trong xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta những năm qua; lý giải khoa học về con đường, phương thức tất yếu và những cơ sở, điều kiện cần thiết cho sự phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta trong giai đoạn mới; đề xuất cơ sở khoa học hình thành một cách nhìn mới đối với vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng trong điều kiện kinh tế thị trường và đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta.

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Cao Đoàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phát hiện những vấn đề nảy sinh trong xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta những năm qua; lý giải khoa học về con đường, phương thức tất yếu và những cơ sở, điều kiện cần thiết cho sự phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nước ta trong giai đoạn mới; đề xuất cơ sở khoa học hình thành một cách nhìn mới đối với vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng trong điều kiện kinh tế thị trường và đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam