Dự án tổng thể Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2000 – 2020

Nhà nước

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1999 - 01/01/2005

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ, Tiếng Việt

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Nghiên cứu nhằm mục tiêu góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, chuẩn hóa tiếng Việt, chống nguy cơ bị ô nhiễm, lai tạp, làm mất đi bản sắc dân tộc do việc lạm dụng từ ngữ nước ngoài; Thúc đẩy quá trình phát triển của tiếng Việt, hiện đại hóa, tạo thế và lực cho tiếng Việt có thể bình đẳng giao lưu và hòa nhập ở khu vực và quốc tế; Xác lập các cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định kịp thời các chủ trương, chính sách về ngôn ngữ liên quan đến tiếng Việt; Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa, nhằm ứng dụng và phát huy các kết quả nghiên cứu, phục vụ thiết thực cho nhà trường và xã hội trong thiên niên kỷ mới.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Nghiên cứu nhằm mục tiêu góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, chuẩn hóa tiếng Việt, chống nguy cơ bị ô nhiễm, lai tạp, làm mất đi bản sắc dân tộc do việc lạm dụng từ ngữ nước ngoài; Thúc đẩy quá trình phát triển của tiếng Việt, hiện đại hóa, tạo thế và lực cho tiếng Việt có thể bình đẳng giao lưu và hòa nhập ở khu vực và quốc tế; Xác lập các cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định kịp thời các chủ trương, chính sách về ngôn ngữ liên quan đến tiếng Việt; Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa, nhằm ứng dụng và phát huy các kết quả nghiên cứu, phục vụ thiết thực cho nhà trường và xã hội trong thiên niên kỷ mới.

Các tin khác

Dự án tổng thể Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2000 – 2020

Nhà nước

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1999 - 01/01/2005

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ, Tiếng Việt

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Nghiên cứu nhằm mục tiêu góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, chuẩn hóa tiếng Việt, chống nguy cơ bị ô nhiễm, lai tạp, làm mất đi bản sắc dân tộc do việc lạm dụng từ ngữ nước ngoài; Thúc đẩy quá trình phát triển của tiếng Việt, hiện đại hóa, tạo thế và lực cho tiếng Việt có thể bình đẳng giao lưu và hòa nhập ở khu vực và quốc tế; Xác lập các cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định kịp thời các chủ trương, chính sách về ngôn ngữ liên quan đến tiếng Việt; Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa, nhằm ứng dụng và phát huy các kết quả nghiên cứu, phục vụ thiết thực cho nhà trường và xã hội trong thiên niên kỷ mới.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Nghiên cứu nhằm mục tiêu góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, chuẩn hóa tiếng Việt, chống nguy cơ bị ô nhiễm, lai tạp, làm mất đi bản sắc dân tộc do việc lạm dụng từ ngữ nước ngoài; Thúc đẩy quá trình phát triển của tiếng Việt, hiện đại hóa, tạo thế và lực cho tiếng Việt có thể bình đẳng giao lưu và hòa nhập ở khu vực và quốc tế; Xác lập các cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định kịp thời các chủ trương, chính sách về ngôn ngữ liên quan đến tiếng Việt; Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa, nhằm ứng dụng và phát huy các kết quả nghiên cứu, phục vụ thiết thực cho nhà trường và xã hội trong thiên niên kỷ mới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam