Những vấn đề về chính sách bảo tồn và phát triển di sản văn hoá dân tộc

Nhà nước

KX.06.16

Trần Độ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1993 - 01/01/1996

Văn hoá dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.16, chủ nhiệm đề tài Trần Độ. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài cung cấp những tiền đề lý luận về di sản văn hoá dân tộc, đặc biệt đi sâu nghiên cứu vai trò và chức năng của di sản văn hoá dân tộc với việc lựa chọn mô hình phát triển đất nước. Căn cứ vào những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để tiến hành phân loại và bước đầu mô tả thực trạng vốn di sản văn hoá dân tộc. Qua đó tập trung làm nổi bật những mặt tồn tại, những nguyên nhân đã và đang gây nên các tổn thất và hư hại cho vốn di sản văn hoá dân tộc trong thời gian qua. Đề xuất một số kiến nghị về chiến lược cũng như các biện pháp cụ thể về vấn đề xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển Di sản văn hoá dân tộc, phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.16, chủ nhiệm đề tài Trần Độ. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài cung cấp những tiền đề lý luận về di sản văn hoá dân tộc, đặc biệt đi sâu nghiên cứu vai trò và chức năng của di sản văn hoá dân tộc với việc lựa chọn mô hình phát triển đất nước. Căn cứ vào những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để tiến hành phân loại và bước đầu mô tả thực trạng vốn di sản văn hoá dân tộc. Qua đó tập trung làm nổi bật những mặt tồn tại, những nguyên nhân đã và đang gây nên các tổn thất và hư hại cho vốn di sản văn hoá dân tộc trong thời gian qua. Đề xuất một số kiến nghị về chiến lược cũng như các biện pháp cụ thể về vấn đề xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển Di sản văn hoá dân tộc, phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn đất nước.

Các tin khác

Những vấn đề về chính sách bảo tồn và phát triển di sản văn hoá dân tộc

Nhà nước

KX.06.16

Trần Độ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1993 - 01/01/1996

Văn hoá dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.16, chủ nhiệm đề tài Trần Độ. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài cung cấp những tiền đề lý luận về di sản văn hoá dân tộc, đặc biệt đi sâu nghiên cứu vai trò và chức năng của di sản văn hoá dân tộc với việc lựa chọn mô hình phát triển đất nước. Căn cứ vào những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để tiến hành phân loại và bước đầu mô tả thực trạng vốn di sản văn hoá dân tộc. Qua đó tập trung làm nổi bật những mặt tồn tại, những nguyên nhân đã và đang gây nên các tổn thất và hư hại cho vốn di sản văn hoá dân tộc trong thời gian qua. Đề xuất một số kiến nghị về chiến lược cũng như các biện pháp cụ thể về vấn đề xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển Di sản văn hoá dân tộc, phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.16, chủ nhiệm đề tài Trần Độ. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài cung cấp những tiền đề lý luận về di sản văn hoá dân tộc, đặc biệt đi sâu nghiên cứu vai trò và chức năng của di sản văn hoá dân tộc với việc lựa chọn mô hình phát triển đất nước. Căn cứ vào những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để tiến hành phân loại và bước đầu mô tả thực trạng vốn di sản văn hoá dân tộc. Qua đó tập trung làm nổi bật những mặt tồn tại, những nguyên nhân đã và đang gây nên các tổn thất và hư hại cho vốn di sản văn hoá dân tộc trong thời gian qua. Đề xuất một số kiến nghị về chiến lược cũng như các biện pháp cụ thể về vấn đề xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển Di sản văn hoá dân tộc, phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn đất nước.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam