Văn hoá - lối sống và môi trường

Nhà nước

KX.06.13

Chu Khắc Thuật

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển (Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược Khoa học và Công nghệ)

01/01/1991 - 01/01/1995

Văn hoá, Môi trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.06.13, chủ nhiệm đề tài PGS. Chu Khắc Thuật. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung đề tài bao gồm các phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về lối sống và môi trường; Đề xuất những giải pháp để bảo vệ môi trường, phát triển sinh thái, xây dựng một lối sống có chất lượng, nhằm mục tiêu chung là phát triển con người và xã hội.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.06.13, chủ nhiệm đề tài PGS. Chu Khắc Thuật. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung đề tài bao gồm các phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về lối sống và môi trường; Đề xuất những giải pháp để bảo vệ môi trường, phát triển sinh thái, xây dựng một lối sống có chất lượng, nhằm mục tiêu chung là phát triển con người và xã hội.

Các tin khác

Văn hoá - lối sống và môi trường

Nhà nước

KX.06.13

Chu Khắc Thuật

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển (Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược Khoa học và Công nghệ)

01/01/1991 - 01/01/1995

Văn hoá, Môi trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.06.13, chủ nhiệm đề tài PGS. Chu Khắc Thuật. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung đề tài bao gồm các phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về lối sống và môi trường; Đề xuất những giải pháp để bảo vệ môi trường, phát triển sinh thái, xây dựng một lối sống có chất lượng, nhằm mục tiêu chung là phát triển con người và xã hội.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.06.13, chủ nhiệm đề tài PGS. Chu Khắc Thuật. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung đề tài bao gồm các phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về lối sống và môi trường; Đề xuất những giải pháp để bảo vệ môi trường, phát triển sinh thái, xây dựng một lối sống có chất lượng, nhằm mục tiêu chung là phát triển con người và xã hội.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam