Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long-Hà Nội

Nhà nước

Võ Quang Trọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2005 - 01/01/2008

Ẩm thực, Văn học Hán Nôm, Văn học dân gian, Tín ngưỡng lễ hội, Nghệ thuật biểu diễn, Làng nghề, Văn học, Thăng Long Hà Nội, Di sản văn hoá phi vật thể

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS. TS. Võ Quang Trọng chủ nhiệm đề tài. Đề tài gồm 6 đề tài nhánh: Văn học dân gian Thăng Long – Hà Nội và tiếng Hà Nội do GS. TS. Nguyễn Xuân Kính làm chủ nhiệm; Văn học Hán Nôm Thăng Long – Hà Nội do GS. TS. Kiều Thu Hoạch làm chủ nhiệm; Giá trị tinh tuý của làng nghề Thăng Long – Hà Nội do PGS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm; Ẩm thực Hà Nội do GS. TS. Ngô Đức Thịnh làm chủ nhiệm; Tín ngưỡng lễ hội Thăng Long - Hà Nội  do GS. TS. Ngô Đức Thịnh làm chủ nhiệm; Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn Thăng Long - Hà Nội do PGS. TS. Nguyễn Thuỵ Loan làm chủ nhiệm.
Các tin khác

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long-Hà Nội

Nhà nước

Võ Quang Trọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2005 - 01/01/2008

Ẩm thực, Văn học Hán Nôm, Văn học dân gian, Tín ngưỡng lễ hội, Nghệ thuật biểu diễn, Làng nghề, Văn học, Thăng Long Hà Nội, Di sản văn hoá phi vật thể

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS. TS. Võ Quang Trọng chủ nhiệm đề tài. Đề tài gồm 6 đề tài nhánh: Văn học dân gian Thăng Long – Hà Nội và tiếng Hà Nội do GS. TS. Nguyễn Xuân Kính làm chủ nhiệm; Văn học Hán Nôm Thăng Long – Hà Nội do GS. TS. Kiều Thu Hoạch làm chủ nhiệm; Giá trị tinh tuý của làng nghề Thăng Long – Hà Nội do PGS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm; Ẩm thực Hà Nội do GS. TS. Ngô Đức Thịnh làm chủ nhiệm; Tín ngưỡng lễ hội Thăng Long - Hà Nội  do GS. TS. Ngô Đức Thịnh làm chủ nhiệm; Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn Thăng Long - Hà Nội do PGS. TS. Nguyễn Thuỵ Loan làm chủ nhiệm.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam