Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Nhà nước

KX.05.01

Hồ Sĩ Quý

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Phát triển con người, Phát triển văn hoá, Nguồn nhân lực, Nghiên cứu con người

Nội dung:

Ðề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS Hồ Sĩ Quý làm chủ nhiệm. Ðây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đề tài tập trung vào những vấn đề sau: (1)Nghiên cứu quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề văn hoá-con người-nguồn nhân lực. Xác định những quan điểm có tính chất thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận đối với việc nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người, nguồn nhân lực Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay; (2)Nghiên cứu tác động của nền kinh tế thị trường hiện đại (trong đó có kinh tế tri thức), của quá trình toàn cầu hoá và xu hướng hội nhập quốc tế đối với sự phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay; (3)Nghiên cứu, làm rõ một số khái niệm cơ bản, những cách tiếp cận tiêu biểu của một số lý thuyết điển hình trong nghiên cứu văn hoá, con người và nguồn nhân lực. Nghiên cứu phát triển lý thuyết đó cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam; (4)Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm khu vực trong nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực; xác định những bài học cần thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Làm rõ những tiến bộ khoa học - công nghệ trong nghiên cứu văn hoá, con người và nguồn nhân lực và vấn đề ứng dụng những quan niệm hiện đại vào nghiên cứu văn hoá Việt Nam, con người Việt Nam và nguồn nhân lực Việt Nam. Xác định cách tiếp cận và định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong mối quan hệ với thực trạng đời sống văn hoá Việt Nam và thực trạng con người Việt Nam; (5)Đề xuất phương pháp luận nghiên cứu con người Việt Nam: truyền thống và hiện đại, tiềm năng và hiện thực, thế mạnh và hạn chế
Các tin khác

Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Nhà nước

KX.05.01

Hồ Sĩ Quý

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Phát triển con người, Phát triển văn hoá, Nguồn nhân lực, Nghiên cứu con người

Nội dung:

Ðề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS Hồ Sĩ Quý làm chủ nhiệm. Ðây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đề tài tập trung vào những vấn đề sau: (1)Nghiên cứu quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề văn hoá-con người-nguồn nhân lực. Xác định những quan điểm có tính chất thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận đối với việc nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người, nguồn nhân lực Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay; (2)Nghiên cứu tác động của nền kinh tế thị trường hiện đại (trong đó có kinh tế tri thức), của quá trình toàn cầu hoá và xu hướng hội nhập quốc tế đối với sự phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay; (3)Nghiên cứu, làm rõ một số khái niệm cơ bản, những cách tiếp cận tiêu biểu của một số lý thuyết điển hình trong nghiên cứu văn hoá, con người và nguồn nhân lực. Nghiên cứu phát triển lý thuyết đó cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam; (4)Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm khu vực trong nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực; xác định những bài học cần thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Làm rõ những tiến bộ khoa học - công nghệ trong nghiên cứu văn hoá, con người và nguồn nhân lực và vấn đề ứng dụng những quan niệm hiện đại vào nghiên cứu văn hoá Việt Nam, con người Việt Nam và nguồn nhân lực Việt Nam. Xác định cách tiếp cận và định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong mối quan hệ với thực trạng đời sống văn hoá Việt Nam và thực trạng con người Việt Nam; (5)Đề xuất phương pháp luận nghiên cứu con người Việt Nam: truyền thống và hiện đại, tiềm năng và hiện thực, thế mạnh và hạn chế
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam